Remiss: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn

Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år. Det anser Jämställdhetsmyndigheten i ett remissvar om utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att användandet av föräldrapenningen bör fokuseras till barnets första år. Jämställdhetsmyndigheten anser dock inte att den första gränsen bör ligga vid barnets treårsdag. I stället förordas en tvåårsgräns plus en årlig fördelning av tio föräldrapenningdagar fram till barnet är tio år. Detta skapar bättre förutsättningar för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen under de år då försäkringen används som mest.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker de flesta av utredningens förslag. Dit hör bland annat en begränsning av föräldrapenningdagar för föräldrar som kommit till Sverige med barn, och att fler dagar reserveras till respektive förälder utan möjlighet till överlåtelse.

Jämställdhetsmyndigheten delar uppfattningen att det i nuläget inte bör göras en fullständig uppdelning av föräldrapenningdagarna. Med avseende på de jämställdhetspolitiska målen och utifrån det samlade kunskapsläget anser dock myndighetens att försäkringen på sikt bör delas upp helt mellan föräldrarna.

Skribent:
Karl-Johan Bondesson
Senast uppdaterad: 10:21 - 03 maj, 2018
  • Familj
  • Juridik
  • Jämställdhet