Rapport: Ett uppdrag – 21 strategier

Jämställdhetsmyndigheten har granskat länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering. Överlag har länsstyrelserna bedrivit ett ambitiöst arbete med att ta fram strategierna. Arbetet har pågått länge och är väl förankrat, enligt en rapport som lämnats till regeringen.

Samtidigt visar granskningen att det idag saknas en övergripande och sammanhållen struktur för både framtagande och genomförande av länsstyrelsernas strategier och en tydlighet i vad strategierna ska syfta till.

Jämställdhetsintegrering innebär i korthet att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer, av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattande. Syftet är att nå de fastställda jämställdhetspolitiska målen. Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram strategier för detta arbete inom sina respektive län.

I granskningen av strategierna framgår att det finns stora skillnader mellan länsstyrelsernas arbete. Strategiernas många olika syften speglar olika syn på vilken funktion som strategiernas ska fylla.

Skillnaderna försvårar möjligheten att jämföra och bedöma vilken effekt strategierna har för jämställdhetspolitikens genomslag i länen och för den nationella styrningen av jämställdhetspolitiken.

Rapporten slår fast att skillnaderna inte alltid kan motiveras utifrån olika regionala förutsättningar. Risken finns att detta ger upphov till skillnader i beslut om stödinsatser och i vilken utsträckning som dessa ges i olika län.

 

Senast uppdaterad: 9:32 - 02 maj, 2018
  • Jämställdhetsintegrering