Nya uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har den senaste tiden fått flera nya regeringsuppdrag. De innefattar våldsförebyggande arbete, kartläggning av våld i vårdnadstvister, jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet samt en förstudie om delaktighet i den lokala demokratin.

Nyligen fick myndigheten ett samordningsuppdrag i syfte att de våldsförebyggande insatserna ska bli mer verkningsfulla. Tillsammans med flera nationella myndigheter ska Jämställdhetsmyndigheten lämna förslag på hur tidiga våldsförebyggande insatser främst riktat till pojkar och unga män, men även till flickor och unga kvinnor kan förbättras genom att utveckla och stärka samordningen.

Vidare så har Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fått i uppdrag att kartlägga hur våld beaktas i vårdnadsdomar. Myndigheten ska gå igenom domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn och kartlägga i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld beaktas.

För att fördjupa kunskapen om skillnader mellan förutsättningar att delta i demokratin har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. Förstudien kommer undersöka förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män som bor i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och utöva inflytande lokalt.

Jämställdhetsmyndigheten har även fått ett förnyat uppdrag för att fortsätta stödja högskolor och universitet i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Myndigheten verkar som en expertinstans och ska erbjuda råd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten. Myndigheten ansvarar även för att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag om jämställdhetsintegrering. 

Alla pågående och avslutade uppdrag som Jämställdhetsmyndigheten har fått hittar du här.

Senast uppdaterad: 3:05 - 20 jul, 2020