Ny rapport föreslår nationellt kompetensstöd för våldsförebyggande arbete

Att arbeta förebyggande är en förutsättning för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att ett förebyggande arbete ska ha en reell och mätbar effekt så krävs ett tydligt samarbete över organisationsgränser.

I Jämställdhetsmyndighetens nya rapport Våldsförebyggande arbete med barn och unga så ligger stort fokus på just samverkan. 

–  Vi har sett att det överlag saknas kunskap om våldspreventivt arbete med ett genusperspektiv, säger Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten som varit medförfattare till rapporten.

–  Det behövs ett stöd i det arbetet. Mot den bakgrunden vill vi att det ska samordnas ett förebyggande arbete på en nationell nivå. 

Under uppdragstiden har Jämställdhetsmyndigheten genomfört flera dialogmöten med myndigheter, organisationer och andra aktörer som idag arbetar våldsförebyggande. Den kartläggning som gjorts inom ramen för uppdraget visar också att det finns en stor blandning av metoder som används i det förebyggande arbetet. 

Det har också framkommit att det på många håll saknas tillräckligt med resurser för att bedriva det våldsförebyggande arbetet på sikt. Ofta har det också saknats förutsättningar för att göra uppföljningar om metoderna. Då området med genusinriktade våldsförebyggande metoder är relativt nytt i Sverige saknas också relevant forskning på området. 

Vi vill se ett nationellt kompetens- och metodstöd, både regionalt och lokalt. Vi eftersträvar ett arbetssätt där vi med andra nationella myndigheter kan ge stöd på regional nivå, till bland annat länsstyrelserna, säger Katarina Björkgren.

I rapporten Våldsförebyggande arbete med barn och unga föreslås bland annat att ett kunskapsstöd tas fram, samt ett webbstöd för det våldsförebyggande arbetet. I rapporten föreslås även att man tydligare förvaltar metoder, så att uppföljningar och utvärderingar av insatser kan göras.

Läs rapporten Våldsförebyggande arbete med barn och unga

Senast uppdaterad: 2:36 - 17 mar, 2021
  • Våldsförebyggande arbete