Ny informationssatsning i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten lanserar en informationssatsning som en del av regeringsuppdraget att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet är att arbeta mot den tabu som tynger frågan än idag. 

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett ämne som många inte har kunskap nog att närma sig. Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag från regeringen att inventera arbetssätt för att arbeta förebyggande mot könsstympning, samt sprida och nå ut med information till rätt målgrupper. Nu lanserar Jämställdhetsmyndigheten en informationssatsning som syftar till att bryta den tystnadskultur som omger frågan.

– Vi hoppas att den här satsningen leder till att könsstympning av flickor och kvinnor blir ett ämne som är självklart att prata om. Vi vill att det ska ses som en kunskap som är naturlig för till exempel fritidsledare att ha, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

I informationssatsningen ingår bland annat en ny webb om könsstympning av flickor och kvinnor, med information till ledare som möter barn och unga om att de är en viktig röst inom det förebyggande arbetet, medicinska fakta, kontaktuppgifter till andra aktörer och en kunskapsguide.

Erfarenhetsutbyte pekar mot nya behov

– Vi kunde med hjälp av erfarenhetsutbyte och referensgrupper se ett behov av att skapa en informationssatsning som håller över tid. Det blir en kunskapsbas som kommer uppdateras kontinuerligt, mer än en tillfällig kampanj, säger Arbresha Rexhepi.

Informationssatsningen är en del i ett långsiktigt arbete. Som en del av uppdraget gör Jämställdhetsmyndigheten även en fördjupad uppföljning. Den bygger på erfarenheter från verksamhetsföreträdare och deltagare från olika verksamheter som arbetar inom området. Tanken är att samla in kunskap om vad ledare och organisationer tycker fungerar och inte fungerar i frågan. Uppföljningen släpps i samband med slutredovisningen av uppdragen, i december 2020.

– Aktörer inom området uttrycker ett behov om att inkludera ett föräldraperspektiv, då insatser inom det förebyggande arbetet ofta har en tendens att fokusera på barn och unga och de platser de befinner sig på. Så att vi sprider kunskapen om området till yrkesgrupper runt barn och unga är ett viktigt steg men vi behöver även i fortsättningen rikta insatser särskilt till föräldrar och ytterligare yrkesgrupper runt barn och unga, säger Arbresha Rexhepi.

Senast uppdaterad: 10:27 - 23 feb, 2021
  • Könsstympning