Nio jämställdhetsprojekt får statsbidrag

Klimatförändringarna, byggbranschen och idrotten är några av de områden där föreningar får bidrag för att genomföra jämställdhetsprojekt.
Det är resultatet av Jämställdhetsmyndighetens fördelning av årets jämställdhetsprojekt.

– Vi ser ett stort engagemang från civilsamhällets organisationer för att driva jämställdhetsprojekt, hitta nya innovativa metoder och ta nya grepp för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Det är mycket glädjande och intresset ökar för varje år. Samtidigt ökar också konkurrensen om de medel som finns att fördela och kraven på projekten blir allt högre, säger Jane Isaksson, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Syftet med projektbidraget är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett bärande villkor i regeringens förordning är att fördela bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge värdefull kunskap för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. 2020 har anslaget till jämställdhetsprojekt varit 7 miljoner kronor. I år ansökte 90 organisationer.

Jämställdhetsmyndigheten har i år särskilt prioriterat insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Fem av de nio beviljade bidragen berör de här särskilda prioriteringarna.

 

Organisationer som beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2020

 

Mer information om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt enligt en förordning som regeringen har fattat beslut om. Enligt den förordningen ska myndigheten särskilt prioritera projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för att utveckla jämställdhetsarbetet. Bakgrunden till bidraget är bland annat att civilsamhället historiskt har haft stor betydelse för jämställdhetsarbete, demokrati och kvinnors organisering i Sverige. Nyskapande, innovativa projekt har genom åren utvecklat landets jämställdhetsarbete och bidragit till att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män.

Av de 90 ansökningar som kom in under utlysningsperioden har myndigheten valt ut nio som delar på den totala summan sju miljoner kronor. De beviljade projekten berör samtliga av Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål.

Jämställdhetsmyndigheten beviljar inte med självklarhet det belopp som organisationen har ansökt om utan beviljar medel utifrån en bedömning av vad som är skäligt ur kostnadssynpunkt. Myndigheten fattar också beslut utifrån en bedömning av huruvida projektets syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer och prioriterar bland alla inkomna ansökningar, och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bestämmelserna i förordningen. Där slår regeringen fast att:

  • projektens syfte ska vara att främja jämställdhet mellan kvinnor och män
  • projektens syfte ska ligga inom ramen för regeringens mål med jämställdhetspolitiken
  • projekt som är nyskapande och av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet ska särskilt prioriteras
  • projekt som inte kan finansieras med andra medel ska särskilt prioriteras.

Jämställdhetsmyndigheten lämnar i enlighet med förordningen varje år en sammanfattande redogörelse av vad statsbidragen har använts till. I redogörelsen för de projekt som beviljades bidrag 2018 bedömer Jämställdhetsmyndigheten att förordningens syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män uppnåddes.

Senast uppdaterad: 3:38 - 03 jul, 2020
  • Statsbidrag