Nationell konferens 6 februari mot kvinnlig könsstympning

Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter arrangerar en nationell konferens i Göteborg den 6 februari, internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning av flickors och kvinnors rättigheter och ett brott mot svensk lag. Socialstyrelsen uppskattade 2015 att ca 38 000 kvinnor, varav 7 000 flickor boende i Sverige har könsstympats.

Lagar och olika konventioner som barnkonvention är tydliga. Det är nolltolerans mot all form av könsstympning av flickor och kvinnor. Men aktörer menar att det inte är lagar och konventioner som saknas, utan att det finns en brist på kunskap kring frågan och brister i insatser, med fokus på det förebyggande arbetet.

– Det är viktigt att myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå arbetar tillsammans för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Vi måste stoppa sedvänjan, allt annat är ett svek och diskriminering av flickors och kvinnors rättigheter, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

2018 kom regeringens handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. I den framgår tydligt behovet som identifierats av arbetssätt för att arbeta förebyggande. En rad olika aktörer har fått uppdrag i handlingsplanen.

– Förebyggande arbete handlar bland annat om att arbeta med att förändra attityder, normer, sedvänjor och hedersrelaterat våld och förtryck som kan leda till könsstympning av flickor. Insatserna måste även riktas och nå ut till alla berörda målgrupper. För att förändring ska bli möjlig  måste även pojkar och män involveras, säger Mikael Thörn.

Inom ramen för handlingsplanen har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag att identifiera arbetssätt och sprida fungerande exempel. Målsättningen är att göra detta på ett tillgängligt sätt för de yrkesverksamma och vuxna som möter målgruppen barn och unga. Ett fokus ska särskilt läggas på fritidsverksamhet och öppna mötesplatser för unga.

– Det förebyggande arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor måste kunna bedrivas inom ramen för olika verksamheter och på arenor där målgruppen är en del av samtalet. En framgångsfaktor i förebyggande arbete är en lokal förankring där målgruppen tydligt involveras säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Det har länge bedrivits arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetet har ofta varit i projektform, men det finns gedigen erfarenhet och kunskap inom fältet hos olika aktörer, som bör förvaltas.

– Kunskapen och erfarenheterna som bland annat specialistmottagningarna Amel- och Vulvamottagningarna besitter bör spridas och få förutsättningar att bedrivas på ett långsiktigt vis, säger Arbresha Rexhepi.

Jämställdhetsmyndigheten kan se att trots tidigare insatser, så finns det många utvecklingsområden.

– Rätten till likvärdig vård och omsorg får aldrig kompromissas för att frågor är obekväma eller kunskapen inte lyckats spridas och implementeras. Alla könsstympade flickor och kvinnor som har behov av vård och stöd ska kunna få det, säger Arbresha Rexhepi.

Information

Tid: Torsdagen den 6 februari 2020 kl 9.30–16.30

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36–38, Göteborg

Arrangörer:

Jämställdhetsmyndigheten

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Göteborgs Stad

Senast uppdaterad: 1:24 - 26 feb, 2020