Möt de internationella experterna

27-28 november arrangerar Jämställdhetsmyndigheten ett internationellt expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld. Inför mötet har vi ställt några frågor till experter från de internationella organisationerna; vilka utmaningar ställs de inför, avgörande delar i metoder, nyckel- och framgångsfaktorer, och vad de kan bidra med i arbetet. Så här svarar de:

ABAAD

En organisation med säte i Beirut och som arbetar med jämställdhet mellan könen för en hållbar social och ekonomisk utveckling i Mellanöstern och Norra Afrika. De bekämpar barnäktenskap, sexuella trakasserier och alla former av könsrelaterat och sexuellt våld och arbetar programbaserat med våldsförebyggande insatser mot flera målgrupper och med olika program:

Barn 8–11 år lär sig om könsroller, våld och jämställdhet genom lek och tävlingsinriktade, interaktiva spel. Unga kvinnor och män får delta i veckovisa utbildningar och får kunskap om könsroller, relationer utan våld och hur saker som droger och sexuella relationer är könsbaserade.  Andra grundstenar i Abaads förebyggande arbete är att de involverar män för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att stötta utveckling oh implementering av samhällsinitiativ för uppsökande verksamhet.

Utmaningar: Vi ställs inför många utmaningar. Förutom det patriarkala systemet med sociala normer, lagar och det politiska landskapet i dagens Libanon, är det efterkrigssituationen i Libanon som fortfarande definierar vårt land efter det 30-åriga inbördeskriget och det pågående kriget i Syrien (och den resulterande flyktingkrisen i Libanon) och utgör konstanta utmaningar i arbetet med jämställdhet, fred och utveckling.

Nyckel- och framgångsfaktorer:  Viktigast är personalens engagemang i kreativa, passionerade och inspirerande metoder för att förebygga könsrelaterat våld i Libanon. Det visar sig i Abaads utbildningar, program, nationella kampanjer och arbete för att främja frågorna som engagerar människor från alla delar av samhället och baseras på den ekologiska modellen, vilket är nödvändig för att det libanesiska folket och regeringen ska ta till sig frågorna.

Avgörande delar i metoderna: Medvetenhet om den diskriminerande socialiseringsprocessen i det patriarkala samhället. Det underlättar insikten om sambandet mellan utveckling, fred och jämställdhet och att stödja Libanons väg mot jämställdhet genom lagstiftning, samhällsengagemang och könsmedvetet psykosocialt stöd till medborgarna.

Detta krävs:  Myndigheterna måste förstå den över generationsgränserna utbredda överföringen av könsbaserat våld. De måste ta ansvar för att ändra lagstiftning och kulturella sedvänjor som medger könsbaserat våld, och måste hållas ansvariga för de ständiga brotten mot mänskliga rättigheter som dessa lagar och sedvänjor utsätter medborgarna för.

Kan bidra med: Vill ge en korrekt beskrivning av könsrelaterat våld och diskriminering i Libanon och dela med mig av Abaads framgångar i arbetet för jämställdhet. Jag vill bidra i nätverkandet med andra experter för att göra fler framsteg i uppdraget för jämställdhet och för att få slut på alla former av könsrelaterat våld i Libanon, i Mellanöstern och Afrika.

HEROES

Finns i Berlin och utbildar unga män med invandrarbakgrund i ämnen som jämställdhet, diskriminering, förtryck, mänskliga rättigheter, rasism, homofobi och sexualitet i allmänhet. När de avslutat utbildningen kan de hålla workshops om samma ämnen i skolklasser och utbilda sina jämnåriga.

Utmaningar: Att kämpa mot strukturer som överlevt i generationer utan att attackera kulturen eller gruppen som helhet. Dessutom ställs de unga män som kommer till oss inför många utmaningar och problem när de pratar om sitt arbete på Heroes. Människor runt omkring dem är ibland negativa till det arbete de gör och för att de bland annat kämpar för kvinnors rättigheter.

Nyckel- och framgångsfaktorer:  För det första är det mycket viktigt att bygga upp nära relationer till de unga männen och att ärligt och öppet kunna tala om svåra och tabubelagda ämnen. För det andra är målgruppen för våra utbildningar enbart unga män, som sedan genomför workshops. Det påverkar unga pojkar i stor utsträckning att se unga män från samma grupp eller liknande grupper tala om jämställdhet och försvara kvinnors rättigheter.

Avgörande delar i metoderna: Att få män att inse att jämställdhet innebär fördelar för alla, inte bara för kvinnor. Det är också viktigt att liberala människor visar att de motsätter sig förtryck och våld, oavsett vem de talar om och utan att visa falsk tolerans mot förtryckande traditioner.

Detta krävs: Tid för att bygga upp ett kompetent och motiverat team och det allra viktigaste – pengar. Ju mindre pengar en grupp eller organisation får för sitt arbete, desto mer upptagna kommer de att vara med att skaffa de pengar som behövs, i stället för att göra det faktiska arbetet.

Kan bidra med: Verkliga erfarenheter från unga män som har en annan syn på ämnet och utvecklingen när det gäller hedersrelaterat våld än teoriexperter och/eller forskare.

IMDi Norge

IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, genomför norska regeringens integrationspolitik. Denna del av organisationen har ansvar för att implementera regeringens åtgärdsplan för att motverka negativ social kontroll, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Utmaningar: Ett av områdena som kan vara utmanande är samarbetet med andra aktörer, som exempelvis myndigheter som arbetar med skydd av barn. Sekretessfrågor kan också vara utmanande när det gäller att dela information.

Nyckel- och framgångsfaktorer: Unga människor har blivit mer medvetna om det arbete som görs och vilken hjälp som finns att få när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom är nu unga vuxna medvetna om sina rättigheter och kan göra egna val som formar deras liv och sätta sin egen agenda för sin utveckling.

Avgörande delar i metoderna: En viktig del är patriarkat. Många våra registrerade ärenden rör familjer med patriarkal kultur och tradition. Sådana traditioner är djupt rotade och för många omöjliga att frigöra sig från. Samtal med föräldrar kan ibland vara en utmaning.

Detta krävs: Myndigheter och organisationer måste först och främst säkerställa att lagen har företräde. Det här arbetet handlar om mänskliga rättigheter och det är grundläggande att de måste skyddas.  Institutioner som arbetar med dessa frågor borde stärkas, speciellt när det gäller statens fördelning av resurser.

Kan bidra med: Jag hoppas kunna dela med mig av min expertis från mer än 10 års arbete, främst med unga pojkar från en patriarkal bakgrund i samband med hedersrelaterat våld och hur vi ger dem verktyg att arbeta med för positiva förändringar. Jag hoppas också att kunna utöka mitt nätverk genom möten med andra experter inom samma område.

Integrate UK

Brittisk organisation som leds av ungdomar för att ge unga människor styrka att identifiera problem som påverkar deras liv och erbjuda lösningar. Driver projekt för kreativitet och utveckling, genomför workshops för jämnåriga i skolor landet runt kring många frågor och inkluderar ojämlikhet mellan könen, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld och övergrepp, grooming, drog- och gängkultur och extremism.

Utmaningar: Initialt stötte vi på massivt motstånd, det är bättre nu men finns delvis kvar. Andra utmaningar är att säkra finansiering, argumentera för nödvändiga politiska förändringar, uppmuntra flickor att berätta och söka hjälp och se till att de framsteg vi gjort inte kommer att undermineras av Brexit.

Nyckel- och framgångsfaktorer:  Vi investerar i ungdomars färdigheter, engagemang och energi och ger dem möjlighet att genomföra projekt av unga människor, för unga människor och i samband med detta de resurser och metoder som deras jämnåriga förstår. Ungdomarna är unika, intuitiva och engagerande. De representerar organisationen och ger råd till myndigheter och politiker.

Avgörande delar i metoderna: Att vi har stöd från myndigheter och lagstiftande organ. Att arbetet med unga ger förändringar över generationsgränserna, de tar med sig budskapen hem, förmedlar dem till sina grupper och till kommande generationer. Arbetet ute i skolorna och utbildning av personal i frontlinjen är andra faktorer.

Detta krävs: För att nå de unga måste man låta de prata öppet och utan rädsla för att dömas. Ge unga människor en röst utanför patriarkatet, gör det allmänt känt att de stöds och värderas, ge dem utrymme så visar sig de resultat vi vet är möjliga. Hedersrelaterat förtryck, våld och övergrepp beror på ojämlikhet mellan könen, vilket är relevant för unga från alla socioekonomiska, kulturella och religiösa bakgrunder. Det måste myndigheterna göra klart för familjer som inte accepterar sina ungdomars val.

Kan bidra med: Vi vill visa hur vårt arbete påverkar unga människor, politik och praxis eftersom det leds av, genomförs och utformas av dem som är mest drabbade. Genom att möjliggöra för den unga generationen att leda förändringsarbetet kan vi bryta cykler av övergrepp. Vi hoppas kunna visa att många unga människor vill ha en förändring, men de behöver skydd och stöd för att åstadkomma det.

Orange Habitat

Orange Habitat är en organisation som drivs av den internationellt omtalade Suhail Abu Al Sameed, född och uppväxt i Jordanien, emigrerade till Kanada och blev snabbt engagerad i arbetet med nyanlända och unga invandrare.

Organisationen arbetar främst med implementeringsprocesser. Suhail Abualsameed är fristående konsult, håller kurser i förebyggande arbete mot könsrelaterat våld, integrering av jämställdhetsperspektiv och samhällsengagemang. Håller i könsrevisioner och utvärderingar, situationsanalyser samt strategiutveckling.

Utmaningar: Jämställdhet kan vara en känslig fråga i en del kulturer och möter ibland motstånd från de målgrupper jag vänder mig till. En annan utmaning är bristen på kulturell kompetens inom internationella organisationer vid arbete i utvecklingsländer.

Avgörande delar i metoderna: Att förstå de grundläggande orsakerna till våld och den intersektionalitet som gäller ekonomiska, politiska, kulturella och globala faktorer. Könsrelaterat våld är inte en separat handling, utan ett resultat av ett komplext system och kan bara hanteras holistiskt.

Detta krävs: Myndigheter och organisationer måste hantera de bakomliggande orsakerna till våld, framför allt ekonomisk frigörelse, politisk frihet och utbildning.

Kan bidra med:  En inblick som kombinerar min kulturella kunskap från Mellanöstern med min västerländska utbildning och yrkesmässiga erfarenhet. Det kan hjälpa till att överbrygga det kulturella kompetensgapet mellan utvecklingsländerna, som ofta styrs, vägleds och finansieras av västerlandet och den realitet som de lokala samhällena, som utvecklingsarbetet riktar sig till.

Kompetanseteamet Norge

Kompetanseteamet mot tvångsäktenskap, könsstympning, hedersrelaterat våld och negativ social kontroll är ett nationellt expertteam i Norge med kompetens från flera departement och statliga myndigheter som bistår med stöd i konkreta fall inom sina olika kompetensområden.

Expertteamet vägleder myndigheter och verksamheter på olika nivåer, samt utsatta personer som tar direkt kontakt. Det förebyggande arbetet består först och främst av stöd via kompetensutveckling, till exempel i form av föredrag och kurser. Varje departement som är representerat i teamet jobbar också förebyggande inom sina sakområden.

Utmaningar: Det finns flera områden som kan vara utmanande, inte minst tystnadsplikten som skapar osäkerhet när det gäller vilken, vad och hur information kan lämnas ut, vilket gör att många inte utnyttjar de möjligheter som finns i regelverket.

Det finns också begränsningar i norska lagar och vad norska myndigheter kan göra i andra länder när människor blir bortförda och hålls kvar. Säkerhetsaspekter och brist på kunskap och förståelse är andra utmaningar.

Nyckel- och framgångsfaktorer: Samarbetet mellan myndigheter och verksamheter. Det är ett måste för att lyckas inom de här områdena. Ett tätt samarbete mellan till exempel ambassaderna, utlendningsforvaltningen, polisen, Norske Arbeids- och velferdsetaten NAV, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriscentrum är essentiellt.

Med ett så tätt samarbete som finns i Kompetanseteamet har vi också möjlighet att snabbt mobilisera en stor stödinsats.

Avgörande delar i metoderna: Det är viktigt att komma ihåg att detta är något som berör oss alla. Hedersrelaterat våld är ett samhällsproblem, inte bara ett problem i minoritetsmiljöer. Man måste tänka långsiktigt och inkludera miljöer, där hedersrelaterat våld förekommer, i arbetet och i debatten.

Detta krävs: Det finns inget ”quick fix” på problemet. Det krävs långsiktighet, kunskap och förståelse samt ett kompetensövergripande arbete mellan myndigheterna.

Kan bidra med: Dela våra erfarenheter och förhoppningsvis inspirera till fortsatt arbete med denna tematik.

Senast uppdaterad: 10:29 - 18 maj, 2021
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor