Krav på yrkesverksamma ger ökat skydd för våldsutsatta

Jämställdhetsmyndigheten har under 2018-2019 i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd om mäns våld mot kvinnor för lärare och andra utbildningsansvariga vid 27 lärosäten. Bakgrunden till uppdraget är det nya examensmålet i högskoleförordningen om ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldsutsatta.

Den nya examensordningen berör 89 program vid universitet och högskolor och de åtta utbildningar som ingår är fysioterapeut-, jurist-, läkar-, psykolog-, socionom-, sjuksköterske-, tandhygienist- och tandläkarexamen. Katarina Björkgren, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten och ansvarig för uppdraget, berättar mer.

Vilken fas av uppdraget befinner ni er i nu?

– Förra året ingick vi avtal med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som har utvecklat såväl en kursmodul som olika ämnesmoduler som ska ge stöd vid införandet av det nya examensmålet. Dessa kommer att finnas tillgängliga till hösten. Vi samarbetar också med Barnafrid vid Linköpings universitet, som har tagit fram ett förslag till kurs för examinerande lärare; ”Att examinera om barn som far illa”. Just nu genomför vi i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet en enkätstudie med fokus på vilka behov berörda institutioner har för att kunna integrera examensmålet i sina professionsutbildningar, samt vilka möjligheter och svårigheter de ser med att ta sig an utbildning på detta område.

Kan du berätta något om enkätresultaten i nuläget?

– Enkäten visar på stor variation, men så gott som alla svarande vill ha stöd, inte minst i ämneskunskap. Det finns också flera lärosäten som redan har obligatorisk undervisning om mäns våld mot kvinnor, vilket vi tycker är väldigt glädjande.

Vilken betydelse har det nya examensmålet?

– Det har stor betydelse för utvecklingen av området mäns våld mot kvinnor att man får in det i examensförordningen som ett eget och viktigt kompetensområde. När studenter börjar examineras med denna kunskap kan vi också ställa högre högre krav på yrkesverksamma att människor som lever i våld får det stöd de har rätt till. Det blir tydligt att stöd och skydd till både vuxna och barn är ett ansvar som samhället har. I förlängningen kan det nya examensmålet bidra till att lärosäten profilerar sig inom kompetensområdet.

Senast uppdaterad: 2:25 - 04 apr, 2019
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Utbildning