Kartläggning av prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Regeringen beslutade den 5 september om nya uppdrag med särskilt fokus på att skydda barn och unga. Jämställdhetsmyndigheten ska dels stärka arbetet mot prostitution och människohandel, dels kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Barn är särskilt sårbara för att bli utnyttjade på olika sätt, bland annat på grund av sin beroendeställning gentemot vuxna. Barn och unga som är medföljande till vuxna som utnyttjas i prostitution eller människohandel är också en utsatt grupp.

Jämställdhetsmyndigheten har tidigare visat i rapporten Barn i människohandel att det finns goda exempel på hur polisen och socialtjänsten samarbetar. I det nya uppdraget ska vi nu ta arbetet vidare genom att kartlägga lokala och regionala stödinsatser som rör barn och unga som utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel. Myndigheten ska också visa yrkesverksamma hur de kan agera, så att utsatta barn och unga får det stöd som de behöver och har rätt till. Det ska ske genom till exempel stödmaterial eller utbildningar.

Vuxna som utnyttjas för prostitution och människohandel ingår också i uppdraget. I år är det 20 år sedan den svenska sexköpslagen infördes, som innebär att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Det är svårt att veta hur omfattande prostitutionen i Sverige ändå är. Den senaste kartläggningen genomfördes för fem år sedan men sedan dess kan den tekniska utvecklingen och andra faktorer ha bidragit till stora förändringar. Jämställdhetsmyndigheten får därför i uppdrag att göra en ny kartläggning. Den ska inbegripa både barn och vuxna, och ge svar på flera frågor:

  • Hur utbredd prostitutionen är i Sverige i dag
  • Vilka som på en generell nivå köper och säljer sexuella tjänster
  • Vilka mönster som finns kring vilka som köper respektive säljer sexuella tjänster
  • Vilka arenor som används.

Syftet med insatserna är att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel, inklusive att minska efterfrågan av köp av sexuella tjänster. Uppdraget pågår fram till januari 2021.

Senast uppdaterad: 2:26 - 16 sep, 2019
  • Prostitution och människohandel