Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör undertecknar deklaration om demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor kunde delta i allmänna val första gången. Myndigheter, kommuner och civilsamhälle uppmanas att underteckna en deklaration om demokrati. Det har Jämställdhetsmyndigheten generaldirektör, Lena Ag, nu gjort.
Generaldirektör Lena Ag undertecknar deklarationen för en stark demokrati.
Generaldirektör Lena Ag undertecknar deklarationen för en stark demokrati.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år som fått regeringens uppdrag att arbeta för en nationell samling för att utveckla och stärka demokratin. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att bidra till de mål som anges i deklarationen. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Flera uppdrag om demokrati och jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten kommer under 2021 genomföra flera aktiviteter på temat Demokratin 100 år. Myndigheten har i sitt grunduppdrag att följa samhällsutvecklingen i relation till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Regeringen har tidigare gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att följa upp utvecklingen av det jämställdhetspolitiska delmålet “En jämn fördelning av makt och inflytande”. Uppdraget levererades till regeringen i januari 2021 genom rapporten Ett sekel av rösträtt och valbarhet.

Regeringen har också gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin som ska rapporteras 3 mars 2021. Syftet med uppdraget är att bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt.

I Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev 2021 ger regeringen myndigheten i uppdrag, inom ramen för sina ansvarsområden, genomföra insatser och aktiviteter som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten samverka med Kommittén Demokratin 100 år.

Senast uppdaterad: 11:34 - 11 feb, 2021
  • Jämställdhet
  • Makt och inflytande