Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Nu är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet.
Myndighetens nätverksträffar kring statsbidrag har varit uppskattade. Foto: Jöran Fagerlund

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva jämställdhetsprojekt. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva viktigt jämställdhetsarbete. Jämställdhetsmyndigheten utlyser återigen statsbidrag för jämställdhetsprojekt som kan gå till stiftelser och ideella föreningar. Totalt finns det 10 miljoner kronor att söka under 2019. Utlysningen öppnar den 2 april 2019 och stänger den 2 maj 2019.

Statsbidraget kan gå till jämställdhetsprojekt som är avgränsade från organisationernas ordinarie verksamhet. Projekten kan pågå under högst ett år och ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Aktörer inom det civila samhället, och inte minst kvinnorörelsen, har länge bedrivit ett medvetet jämställdhetsarbete som med hjälp av bidrag från Jämställdhetsmyndigheten kan växlas upp i större skala.

Utan projektet hade jämställdhetsfrågan inte varit så pass aktuell som den är inom idrotten i Norrbotten idag. Att vi kunnat avsatta resurser, växla upp externa resurser med internt arbete har varit avgörande. – Norrbottens idrottsförbund

Det övergripande syftet med statsbidraget är att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi välkomnar därför ansökningar inom alla jämställdhetspolitiska delmål.

– Jämställdhetsmyndigheten ser fram emot en ny ansökningsomgång, där vi hoppas på många spännande projektansökningar som har möjlighet att få genomslag på jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten hoppas i denna utlysning nå ut till flera nya aktörer för att få så nyskapande ansökningar som möjligt, säger Jane Isaksson, t.f. avdelningschef för Stöd och samordning.

I denna utlysning kommer vi särskilt beakta ansökningar avseende ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning eller förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga. I den här utlysningen är avsikten att bevilja hälften av tillgängliga medel avsedda för statsbidrag till sökande för jämställdhetsprojekt inom de här inriktningarna. Det kan komma att ändras beroende på antal ansökningar som uppfyller förordningens krav både inom inriktningen och övriga jämställdhetsområden samt håller hög kvalitet i jämförelse med andra inkomna ansökningar.

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder stöd via telefon under ansökningsperioden.

Ni kan även kontakta bidrag@jamy.se för att boka en telefontid för att diskutera er projektidé.

Tidigare kunde civilsamhällesaktörer söka dessa bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), men sedan Jämställdhetsmyndigheten startade i januari 2018 sker fördelningen av bidragen härifrån.

Kommande utlysningar under 2019

Under hösten blir ytterligare utlysningar aktuella, nämligen statsbidrag för kvinnors organisering. Dessa bidrag kan enbart gå till kvinnoorganisationer. Totalt finns det 28 miljoner kronor att söka under 2019.

Mer information om aktuella utlysningsperioder hittar du på våra sidor om statsbidrag.

Frågor och svar

Hur mycket medel finns tillgängliga?

Jämställdhetsmyndigheten har totalt 10 miljoner kronor att fördela under 2019.

Vem kan söka?

Ideella föreningar och stiftelser (som inte har kommunala eller statliga huvudmän).

Vad kan man söka bidrag för?

Vi finansierar enbart projekt som ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Projekten ska vara nyskapande, ge värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet och inte kunna finansieras med andra medel.

När kan man söka?

Utlysningen är öppen mellan 2 april och 2 maj.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett (pdf).

Vilka är villkoren för att få bidrag?

För att kunna få bidrag till jämställdhetsprojekt ska projektet leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning.

Läs mer om bidraget, de allmänna villkoren och våra bedömningskriterier här.

Läs mer
Senast uppdaterad: 10:18 - 18 maj, 2021
  • Statsbidrag