Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag för kvinnors organisering

Snart är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att stödja kvinnors organisering samt främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet.

Vecka 34 öppnar Jämställdhetsmyndigheten utlysningen av statsbidrag för kvinnors organisering. Tre stödformer ingår inom ramen för statsbidrag för kvinnors organisering:

 • organisationsbidrag
 • etableringsbidrag
 • verksamhetsbidrag

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att stödja kvinnors organisering samt främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva ett viktigt jämställdhetsarbete. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. Bidragen fördelas efter en prövning mot de aktuella regelverken.

Jämställdhetsmyndigheten utlyser årligen statsbidrag för kvinnors organisering som kan gå till stiftelser och ideella föreningar. Utlysningen öppnar under vecka 34 och stänger den 1 oktober 2019, för samtliga bidragsformer.

Villkoren för dessa bidragsformer varierar i enlighet med förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (2005:1089) och likaså vilka som kan söka de olika bidragsformerna. Nedan finns en genomgång av vad som krävs för att utgöra en behörig sökande samt villkor för varje enskild bidragsform.

Organisationsbidrag

Organisationsbidraget ska gå till organisationernas ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Vem kan ansöka om organisationsbidrag?

Bidraget kan enbart sökas av kvinnoorganisationer. Som kvinnoorganisation räknas:

 • Ideella föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor som har fyllt 15 år.
 • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar som fyllt 15 år.
 • Sammanslutningar av enbart kvinnor som fyllt 15 år inom en organisation kan också söka bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Bidraget får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.

Villkor för organisationsbidraget

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska verka för att stärka kvinnors ställning i samhället
 • Organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före ansökan om bidrag.
 • Organisationen har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse.
 • Organisationen har inte skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

För mer information om organisationsbidraget, se https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/statsbidrag/organisations-etableringsbidrag-for-kvinnors-organisering

Etableringsbidrag

Etableringsbidraget ska gå till organisationer för att etablera en ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för att bygga upp en central eller lokal verksamhet.

Vem kan ansöka om etableringsbidraget?

 • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor som har fyllt 15 år.
 • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar som har fyllt 15 år.
 • Sammanslutningar av enbart kvinnor som fyllt 15 år inom en organisation kan också söka bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.
 • Kvinnoorganisationen eller sammanslutningen ska ha avslutat minst ett verksamhetsår innan ansökan om bidrag.
 • Verksamheten ska bedrivas i Sverige.

Bidraget får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.

Villkor för etableringsbidraget

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska verka för att stärka kvinnors ställning i samhället.
 • Organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
 • Organisationen ska ha antagit en utvecklingsplan.
 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska vara bildad senast året före ansökan om bidrag skickas till Jämställdhetsmyndigheten.
 • Organisationen har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse.
 • Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år.
 • Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet.
 • Organisationen har inte skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

För mer information om etableringsbidraget, se https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/statsbidrag/organisations-etableringsbidrag-for-kvinnors-organisering

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget ska gå till aktiviteter och verksamheter som är tillfälliga samt avgränsade från organisationens ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till att testa en ny verksamhet eller utveckla ett nytt arbetssätt inom organisationen.

Vem kan ansöka om verksamhetsbidraget?

 • Ideella föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor som har fyllt 15 år
 • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar som fyllt 15 år.
 • Sammanslutningar av enbart kvinnor som fyllt 15 år inom en organisation kan också söka bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.
 • Stiftelser som inte är statliga eller kommunala, med huvudsakligt ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället.
 • Verksamheten får även bedrivas tillsammans med en eller flera parter i nätverk.

Bidraget får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.

Villkor för verksamhetsbidraget

 • Sökande ska verka för att stärka kvinnors ställning i samhället.
 • Sökande ska ha en demokratisk uppbyggnad och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
 • Verksamhetsbidraget får lämnas till aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.
 • Sökande har inte skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

För mer information om verksamhetsbidraget, se https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/statsbidrag/verksamhetsbidrag-for-kvinnors-organisering

Vid frågor kontakta bidrag@jamy.se

Senast uppdaterad: 11:19 - 05 aug, 2019
 • Statsbidrag