Jämställdhetsmyndigheten får utbildningsuppdrag om mäns våld mot kvinnor

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer ska ingå i uppdraget. Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med andra myndigheter i genomförandet, bland andra Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.

Detta är en del av ett flertal insatser som regeringen nyligen presenterat för att motverka mäns våld mot kvinnor, sexuellt och hedersrelaterat våld samt informera om den nya samtyckeslagstiftningen.

– Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet. Det är särskilt angeläget att nå ungdomar och dem som möter ungdomar i vardagen, till exempel skolpersonal, föräldrar och personal i föreningslivet inklusive idrottsrörelsen säger barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Kunskapen är efterfrågad

Katarina Björkgren som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten välkomnar uppdraget och ser stora fördelar med att kunskaper om våld förs in i grundutbildningar.

– Det här kunskapsstödet har efterfrågats i många år. Det finns ett stort behov av utbildning inom exempelvis socialtjänsten. De behöver kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att kunna ge ett gott bemötande och förstå den lagstiftning de har att följa. Som det ser ut idag så behöver många genomgå kompletterande utbildning när de redan är ute i arbetslivet vilket både är ineffektivt och skapar sämre förutsättningar för de enskilda personer de möter i sitt arbete.

Fler aktörer får uppdrag

Även Brottsoffermyndigheten får ett nytt uppdrag med anledning av förslaget om en samtyckeslag, som innebär att om sex inte är frivilligt, är det olagligt. Brottsoffermyndigheten ska ta fram informations- och utbildningsinsatser inom sexualbrottsområdet riktade till ungdomar.

Regeringen ska också förstärka satsningen Youmo med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och lagstiftning på området, däribland sexköpslagen.

Youmo är en digital plattform med kunskap om hälsa, jämställdhet och sex för unga nyanlända, som är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samråd med UMO, Ungdomsmottagningen på nätet.

 

Senast uppdaterad: 10:32 - 23 mar, 2018
  • Politik
  • Våld