Jämställdhetsintegrering i akademin gör skillnad

Sedan högskolor och universitet fick regeringens uppdrag att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering har arbetet för jämställdhet gått framåt. Jämställdhetsarbetet i högskolesektorn har länge fokuserat på att ”räkna huvuden”, men för att utmana ojämställdhet behövs ett arbete som tittar på faktiska skillnader i villkor för kvinnor och män. Uppdraget har gett lärosätena ökad möjlighet att göra just det.

Sedan 2016 har samtliga högskolor och universitet i Sverige haft ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget, Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), pågår 2019 ut. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, i alla delar av lärosätenas verksamhet. Lärosätena har haft stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning från starten 2016 till dess att Jämställdhetsmyndigheten tog vid när den inrättades i januari 2018. Nu har Jämställdhetsmyndigheten lämnat över en lägesrapport till regeringen. Slutrapportering sker 2020.

Viktigt med långsiktighet och träffsäkra åtgärder

Tidigare satsningar på jämställdhet i högskolesektorn har till stor del fokuserat på representation; antalet kvinnor och män på olika positioner. Ett exempel på detta är det mål som funnits sedan nittiotalet om att ett visst antal av alla nyrekryterade professorer ska vara kvinnor. Det arbetet har varit betydelsefullt, men statliga utredningar visar att det finns behov av åtgärder som i större utsträckning än tidigare fokuserar på kvinnors och mäns faktiska villkor i akademin. Kvinnor och män i högskolesektorn har olika förutsättningar i fråga om exempelvis karriärvägar, anställningsvillkor eller möjlighet att ta del av lärosätets resurser.

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att JiHU-satsningen bidragit med incitament för att bedriva ett jämställdhetsarbete av långsiktig karaktär med ett förstärkt fokus på mål och åtgärder om normer, strukturer och värderingar.

Att formulera träffsäkra åtgärder är en viktig del för att lyckas förändra strukturer som upprätthåller ojämställdhet på universitet och högskolor – Lena Ag

– Att formulera träffsäkra åtgärder är en viktig del för att lyckas förändra strukturer som upprätthåller ojämställdhet på universitet och högskolor. Ett sätt att underlätta det arbetet är att tydligt ringa in vilka lokala och specifika ojämställdheter som finns på varje lärosäte, säger Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det arbete som gjorts så här långt skapar goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen. I regeringens motsvarande program för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som pågått sedan 2013, har resultat och effekter blivit synliga först nu. Förändringsarbete tar tid.

– Arbetet med jämställdhet inte kan vara ett projekt vid sidan om, utan behöver vara långsiktigt för att bli effektivt, säger Lena Ag.

Större fokus på mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att arbetet mot mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier har fått ett större utrymme i lärosätenas planer för jämställdhetsintegrering. Det kan vara en effekt av en ändring i högskoleförordningen 2017 som innebär att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska ingå i examensordningen för olika yrkesutbildningar. Ett antal lärosäten har också kompletterats med fler problem- och målformuleringar kring sexuella trakasserier i samband med #metoo-uppropet.  

Resultat och effekter

Lägesrapporten beskriver i första hand vilka åtgärder lärosätena arbetar med, som förändrade arbetssätt och rutiner för till exempel rekrytering och befordran. Slutrapporten 2020 tar vid med satsningens resultat och förväntade resultat. Några lärosäten bedömer dock att jämställdhetsintegreringsarbetet redan nu gett effekter i form av en jämnare könsfördelning eller en mer jämställd fördelning av interna forskningsmedel.

Senast uppdaterad: 3:15 - 04 apr, 2019
  • Jämställdhetsintegrering