Inspiration för yrkesverksamma inom hedersrelaterat våld och förtryck

Inom några veckor släpper Jämställdhetsmyndigheten magasinet Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck. Magasinet är en dokumentation av myndighetens internationella expertmöte 2018 på samma tema. ”Det behövs ökad kunskap om den här problematiken. Magasinet speglar olika initiativ och arbetssätt från deltagare verksamma inom fältet i olika delar av världen, som vi hoppas kan inspirera fler att agera”, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Vad saknas inom arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck idag?

– Det finns stora brister i myndigheternas arbete, vilket bekräftas i olika kartläggningar och rapporter. Bristerna är allvarliga och medför att personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, främst flickor och kvinnor, inte får det stöd och skydd de har behov av och rätt till. Det är också stora skillnader i kunskaper mellan olika kommuner och myndigheter, vilket är en fara för rättssäkerheten.

– Det är inte i första hand lagstiftning som saknas. Arbetet skulle förbättras avsevärt om myndigheter tillämpade redan befintlig kunskap och lagstiftning inom området. Det behövs också en systematisk uppföljning av kvaliteten i myndigheternas arbete, liksom mer forskning kring förebyggande arbete, metoder, insatser och placeringar.

– För lite satsningar har gjorts på det förebyggande arbetet, riktat både till barn och unga samt deras föräldrar, inte minst när det gäller att rikta sig till och involvera pojkar och unga män i en hederskontext. Pojkar och män kan vara både förövare och offer, och de kan i allra högsta grad också bidra till att hedersrelaterat våld och förtryck motverkas och upphör.

Vad krävs för att utsatta ska få det stöd och den hjälp de har rätt till?

– Det behövs en kraftsamling för att förändra bristerna inom hedersrelaterat våld och förtryck. Politiker och chefer på olika myndigheter måste ta ansvar för och prioritera arbetet i praktiken, och inte bara i ord. Det är nödvändigt att hedersrelaterat våld och förtryck och dess konsekvenser synliggörs och att resurser tillsätts i förhållande till problematiken, samt att hela kedjan från förebyggande insatser, tidig upptäckt, samverkan mellan till exempel skola och socialtjänst, stödinsatser och skydd fungerar i alla delar av landet. Brott som sker inom hedersrelaterat våld och förtryck, som till exempel tvångsäktenskap, måste också i högre omfattning leda till åtal och dom.

– Pojkar och unga män måste också i mycket högre grad involveras och ta ansvar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. De kan bidra till att förändra normer och värderingar i hederskultur, som till exempel synen på individens rättigheter, jämställdhet, maskulinitet, barns rättigheter, flickor och kvinnors rättigheter, rätten till sin egen kropp och sexualitet, liksom rätten att själv välja om och i så fall med vem man ska gifta sig.

Hur involverar vi pojkar och unga män i arbetet?

– Ett sätt är att i större omfattning rikta sig till målgruppen och lyssna på pojkar och unga mäns erfarenheter. Att tidigt uppmärksamma pojkar inte bara som förövare utan också som offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att lyfta fram olika exempel på arbete som pågår där pojkar och män tar ansvar och arbetar förebyggande. Flera exempel finns bland dem som medverkade på Jämställdhetsmyndighetens expertmöte och i vårt kommande magasin. Positiva exempel kan stimulera andra och spridas till fler aktörer.

– Arbetet för jämställdhet måste börja tidigt. Alla barn ska värderas lika, få samma möjligheter och slippa begränsas av snäva normer kopplat till destruktiv maskulinitet, kultur och traditioner. Alla, inte minst pojkar och män, gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet och mot våld och förtryck. Allt för länge har flickor och kvinnor ensamma fått kämpa för sina rättigheter. Det är dags att ändra på det.

Senast uppdaterad: 1:38 - 02 maj, 2019
  • Hedersrelaterat våld
  • Våldsförebyggande arbete