Individanpassat återvändande avgörande för människohandelsoffer

Representanter från Jämställdhetsmyndigheten har besökt Bulgarien för att följa upp insatserna som görs för människohandelsoffer inom det så kallade Återvändandeprogrammet, som finansieras av myndigheten. "För den enskilda personen som återvänder är det avgörande att vi har ett nära samarbete med lokala organisationer för att kunna individanpassa stödet”, säger Catrin Sandman, kvalificerad utredare på myndigheten av prostitution och människohandel.
Foto: Catrin Sandman

Jämställdhetsmyndigheten finansierar ett återvändandeprogram som drivs av den Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors. Återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för att utsatta ska kunna lämna prostitution eller annat utnyttjande, minimera riskerna för att de återigen hamnar i handeln vid hemkomsten, minska det mänskliga lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet. Utsatta erbjuds stöd såväl före, under hemresan samt en tid efter hemkomst.  

Det var IOM Helsingfors tillsammans med IOM Bulgarien som organiserade studieresan. Med på resan var även sex regionkoordinatorer mot människohandel från Socialtjänsten. För flera av dem blev det kära återseenden av personer som fått stöd att återvända genom programmet i byarna som besöktes. 

""
En romsk by utanför Sofia. Socioekonomiskt utsatta grupper löper större risk än andra att falla offer för människohandel.

Flest offer inom tiggeri

Personer från Bulgarien utnyttjas i flera europeiska länder inom främst prostitution, tvångsarbete och tiggeri, samt i vissa fall handel med nyfödda barn eller organ. Det är främst kvinnor som utsätts inom prostitution, medan alltfler män identifieras som offer för människohandel inom tiggeri.  

Antalet offer för människohandel från Bulgarien som har identifierats i Sverige har ökat på senare år och framför allt handlar det om personer som utnyttjas för att tigga.  

– Det har att göra med att den svenska polisen har utvecklat bättre metoder för att kunna upptäcka offer för människohandel inom tiggeri. Att vi identifierar allt fler fall av människohandel i Sverige handlar ju också om att vi numera arbetar aktivt med den här typen av stöd till offren, säger Catrin Sandman.  

Utbredd fattigdom kräver kunskap om stödinsatser

Bulgarien har, liksom Sverige, undertecknat Palermoprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av människohandel, och tillämpar stränga straff för människohandel. Samtidigt präglas landet av stora klasskillnader. 

Många av de återvändande efterfrågar i första hand beboeliga hem. I detta hus har man kunnat sätta in en ytterdörr med hjälp av stödet.

– Framförallt människor på landsbygden lider av stor fattigdom, vilket gör att det finansiella stödet till vuxna människohandelsoffer kanske inte främst kan användas till utbildning eller öka förutsättningarna för en självständig försörjning, innan de mest basala behoven som boende, el och mat är tillgodosedda. Det är där man måste börja, att skapa ett återvändande anpassat efter förutsättningarna i ursprungslandet, konstaterar Catrin Sandman.  

De bulgariska myndigheterna har en liknande struktur som Sverige för att upptäcka och stödja offer för människohandel. Skillnaden är att Sverige ger stöd även efter hemvändandet, medan Bulgarien satsar mer på preventiva åtgärder.  

– Till exempel har de tagit fram riktade kampanjer mot arbetskraftsexploatering inom bärplockning, där bulgariska medborgare varnas för att bli lurade på besparingar och inkomster, berättar Catrin Sandman. 

Barnskyddet en gemensam angelägenhet

Under 2018 har 61 personer i Sverige fått stöd genom Återvändandeprogrammet. Av dessa är 46 från Bulgarien. En majoritet av dem som erbjuds stöd vill återvända till sitt hemland så snart som möjligt. 

""
Den nordiska delegationen i Bulgarien bestod av regionkoordinatorer, samt företrädare för Jämställdhetsmyndigheten och IOM Finland. Fr v: Johan Landstedt, Mia Schyberg, Petra Tammert Seidefors, Sara Olsson, Anna Runesson, Catrin Sandman, Johan Christiansson, Elisabet Lundqvist, Emilie Holmström, Miranda Pedersen och Tobias van Treeck.

Barn som utsätts för människohandel är en särskilt prioriterad grupp inom Återvändandeprogrammet. Snabba insatser krävs för att utreda om barnet kan återvända till sin familj eller om anhöriga i själva verket är inblandade i människohandeln. Här ser Catrin Sandman förbättringspotential: 

– Under besöket har vi diskuterat med bulgariska myndigheter hur vi kan få till ett mer effektivt samarbete. Utmaningen för oss idag är att få till kontakten tillräckligt snabbt för korrekta beslut. Vi kommer också att ha fortsatt kontakt med svenska aktörer för att förbättra metoderna för att skydda barnen. Vi för också löpande diskussioner med IOM i Finland kring hur återvändandestödet ska följas upp.

Skribent:
Josefine Jacobsson
Senast uppdaterad: 10:52 - 22 nov, 2018
  • Prostitution och människohandel