Frågor och svar med anledning av uppmärksamhet i media

Är det dålig arbetsmiljö på Jämställdhetsmyndigheten?

Jämställdhetsmyndigheten är en nystartad myndighet (1 januari 2018), med ett knappt 70-tal anställda. Läget har under uppstartstiden varit ansträngt för medarbetarna och för att fånga upp status på arbetsmiljön genomfördes en psykosocial skyddsrond i augusti. Skyddsronden bestod i en standardiserad enkät och resultatet indikerar bland annat problem med stress, risk för utbrändhet och förekomst av trakasserier.

Vad gör ledningen åt det?

Ledningen prioriterar utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive arbetet med likabehandling, liksom uppföljning och analys av resultatet från den psykosociala skyddsronden. En åtgärdsplan ska antas. Myndighetens skyddskommitté leds av myndighetens generaldirektör och består av skyddsombud, fackliga representanter, HR och avdelningschef.

Skyddskommittén har påbörjat arbetet med likabehandling. Arbetet inkluderar att:

  • Undersöka risker för diskriminering och hinder för den enskildes lika rättigheter och möjligheter.
  • Analysera upptäckta risker.
  • Vidtaga skäliga aktiva åtgärder samt tidsbestämma när dessa åtgärder kommer att genomföras.
  • Följa upp och utvärdera vidtagna aktiva åtgärder

Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela organisationen och vara en del av det vardagliga arbetet för att motverka diskriminering och främja likabehandling där nolltolerans råder.

Varför fördelar Jämställdhetsmyndigheten bidrag till civilsamhällesorganisationer?

Sedan 2018 fördelar Jämställdhetsmyndigheten statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering. Tidigare ansöktes bidragen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Bidragen fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar.

Bidragen fördelas efter en prövning mot de aktuella regelverken. De villkor som gäller för respektive bidrag finns på vår hemsida https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/statsbidrag/om-statsbidrag

Syftet med statsbidraget för kvinnors organisering är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Syftet med statsbidraget för jämställdhetsprojekt är att stödja projekt som ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Vad gör Jämställdhetsmyndigheten i övrigt?

Jämställdhetsmyndigheten är en expertmyndighet. Grunduppdraget är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsarbetet ska drivas av alla myndigheter och på alla nivåer i samhället, men det krävs en förvaltningsmyndighet som ansvarar för att samla, stärka och följa upp det arbetet.

Myndigheten är organiserad utifrån tre huvudsakliga verksamhetsområden: Att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen; Stödja aktörer i arbetet för jämställdhet; Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

När ska Jämställdhetsmyndigheten inleda arbetet med sin egen Jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering innebär i korthet att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer, av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattande.  Det är en strategi som staten under olika regeringar tillämpat sedan 1994. Syftet är att uppnå de fastställda jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten ska enligt regeringens instruktion tillämpa jämställdhetsintegrering genom att beakta de jämställdhetspolitiska målen och främja jämställdhet i alla delar av sin verksamhet. Arbetet påbörjades under året genom aktiviteter i ledningsgruppen och ska genomföras och följas upp i enlighet med regeringens instruktioner och myndighetens egen verksamhetsplan för 2018 och 2019.

Varför domineras Jämställdhetsmyndighetens ledning av kvinnor?

Jämställdhetsmyndigheten arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering i syfte att anställa rätt kompetens på rätt plats. Jämställdhetsmyndigheten liksom alla statliga myndigheter ska vid tillsättning av personal endast utgå från sakliga grunder som förtjänst och skicklighet, vilket förklaras i regeringsformen 12 kap. 5 § RF.  Det är inte tillåtet att kvotera in personer med hänvisning till exempelvis kön.

Idag arbetar 51 kvinnor och 16 män på Jämställdhetsmyndigheten. Vid myndighetens start sökte över 1350 personer de utlysta tjänsterna.

Generellt kan sägas att fler kvinnor än män arbetar inom fältet för jämställdhet, vilket kan vara en orsak till att fler kvinnor än män söker tjänster på Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten arbetar för att attrahera en mångfald av sökande för att fånga upp de bäst lämpade, oavsett kön, ålder, etnicitet m.m.

Senast uppdaterad: 3:37 - 19 nov, 2018