Förstärkta insatser mot mäns våld mot kvinnor

För att uppnå målsättningarna i Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor måste alla som är involverade arbeta tillsammans. Det är en av de viktigaste slutsatserna när Jämställdhetsmyndigheten i dag överlämnar sin slutredovisning om av sitt uppdrag om förstärkta insatser till regeringen.

– Vi kan tydligt se att myndigheternas samarbete är avgörande för att kunna arbeta framgångsrikt med våldsförebyggande arbete. Det finns flera områden som behöver utvecklas. Det våldsförebyggande arbetet bör samordnas och ske i bred samverkan med aktörer inom hela området social hållbarhet. Här behöver alla som är involverade vara med och överbrygga stuprör, säger Evelina Skog, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och huvudförfattare till rapporten.

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för området mäns våld mot kvinnor. I området ingår bland annat prostitution, sexuella trakasserier, våld i nära relationer som drabbar människor oavsett kön samt hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten har det senaste året haft i uppdrag att förstärka insatserna utifrån den nationella strategin. Ett särskilt fokus i uppdraget har legat på hedersrelaterat våld och förtryck, barns situation, kunskap och utbildning. Dessutom ska myndigheten främja samverkan för det våldsförebyggande arbetet.

– Vi har fördjupat samarbetet med Länsstyrelsen Östergötlands Nationella kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett exempel på hur vi genom att arbeta sida vid sida kan förbättra för utsatta människor. Nu finns en ökad tydlighet för övriga myndigheter och lokala aktörer. När vi har genomfört informationskampanjer har vi kunnat sprida gemensamma budskap, säger Evelina Skog.

Jämställdhetsmyndigheten utvecklar också ett webbaserat stödmaterial om att förebygga våld. Ett annat stödmaterial som myndigheten har tagit fram är en del av att sprida kunskap om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Stödmaterialet ”Svartsjuka är inte romantiskt” riktar sig till yrkesverksamma som möter unga.

– I framtiden är det viktigt att myndigheternas arbete på det här området utgår från den nationella strategins utgångspunkt om att ha fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer, säger Evelina Skog.

 

Ladda ner rapporten här: Långsiktigt arbete för kunskap och samverkan (2020:9)

Senast uppdaterad: 5:02 - 18 dec, 2020
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor