Flera nya uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har under sommaren fått tre nya uppdrag av regeringen. Det gäller åtgärder mot könsstympning, utbildningsinsatser för att motverka sexuella trakasserier och uppdrag att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor och för att förbättra stödet till redan utsatta. Bland de nya åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet.

De två uppdragen till Jämställdhetsmyndigheten går ut på att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning samt ha fokus på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser. Uppdragen ska slutredovisas 1 september 2020.

120 miljoner till #metoo-satsningar

För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att skjuta till 120 miljoner till Skolverket, Arbetsmiljöverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Jämställdhetsmyndigheten pekas bland annat ut som särskild samverkanspart i uppdraget till Socialstyrelsen.

Uppdraget rör utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och fokuserar på stöd till utsatta kvinnor, exempelvis kvinnor med missbruk, i prostitution, utsatta för människohandel, som är funktionsnedsatta, men också äldre kvinnor.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna. En samlad redovisning av hur uppdraget har genomförts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2019.

Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringen har utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter.  Diskrimineringsombudsmannen har också fått i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Sedan tidigare är Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd hbtq-strategiska myndigheter.

Senast uppdaterad: 9:00 - 13 sep, 2018
  • Hedersrelaterat våld
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Sexuella trakasserier
  • Utbildning