Ett år med Jämställdhetsmyndigheten

Med uppdraget att samordna och följa upp jämställdhetsarbetet i Sverige invigdes Jämställdhetsmyndigheten i Angered i januari. Här är ett urval vad myndigheten har gjort under 2018.
Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, på scen under spridningskonferensen om jämställdhetsintegrering i myndigheter. Foto: Jöran Fagerlund

Jämställdhetsmyndigheten har följande uppdrag från regeringen:

  • Analysera och följa upp jämställdhetspolitiken.
  • Stödja jämställdhetsarbetet i myndigheter, kommuner och landsting.
  • Samordna, stödja och sprida information om arbetet mot prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och sexuella trakasserier.

Stort internationellt intresse

Intresset för Sveriges jämställdhetsarbete är stort internationellt och många internationella myndigheter, organisationer och experter har hört av sig under året. Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att bistå regeringen som expert i det internationella samarbetet inom jämställdhetsområdet.

Tillsammans med Socialdepartementet och Nordiska Ministerrådet ordnade myndigheten en internationell konferens om män och jämställdhet (ICMEO) där experter och jämställdhetsministrar från flera europeiska länder medverkade.

""

I november samlades myndigheter, organisationer och experter från olika delar av världen i Angered för att utbyta idéer och metoder för att förebygga hedersnormer bland unga män och pojkar. Jämställdhetsmyndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext.

Fortsatt arbete med #Metoo

Jämställdhetsmyndigheten har fått flera uppdrag som har sin utgångspunkt i #Metoo. I september ordnade myndigheten ett möte om sexuella trakasserier där många av #Metoo-uppropen var representerade. Som en del i regeringsuppdraget att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier har myndigheten gjort sammanställningen En av tre unga kvinnor om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Under december gör myndigheten särskilda informationsinsatser om några av de #Metoo-upprop som riktar sig till särskilt utsatt grupper, bland annat, funktionsnedsatta, äldre och kvinnor i prostitution.

Uppföljning av jämställdhetspolitiken

Ett av de viktigaste uppdragen som Jämställdhetsmyndigheten har fått av regeringen är att ta fram ett system för att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken. I oktober presenterade myndigheten ett förslag till uppföljningssystem som ska stödja effektiva och träffsäkra insatser och öka takten mot de jämställdhetspolitiska målen.

Illustration av årlig löpande uppföljning och analys i form av ett hjul. År 1: Fördjupad uppföljning År 2: Fördjupad uppföljning År 3: Fördjupad uppföljning År 4: Fördjupad uppföljning År 5: Fördjupad uppföljning År 6: Samlad uppföljning och analys av sexårscykeln

Den jämställdhetspolitiska utredningen som föregick skapandet av Jämställdhetsmyndigheten pekade på att jämställdhetspolitiken saknar ett uppföljningssystem som förbättrar styrningen för regeringen. Det system som myndigheten håller på att ta fram ska uppfylla det behovet.

Samordning och stöd

Ett av myndighetens viktigaste uppdrag under året har varit att samordna och stödja jämställdhetsarbetet, bland annat mot myndigheter, högskolor och universitet. Dessa myndigheter har egna jämställdhetsuppdrag från regeringen som handlar om att ge likvärdig service till kvinnor och män. Jämställdhetsmyndigheten ger myndigheterna stöd i detta arbete, bland annat genom nätverksträffar med jämställdhetsansvariga inom olika verksamheter. I december ordnade myndigheten en spridningskonferens där 300 deltagare fick möjlighet att dela med sig av lärdomar och erfarenheter av jämställdhetsintegrering.

Även inom det våldsförebyggande arbetet har myndigheten arbetat med samordning och stöd av arbetet. Bland annat har myndigheten samordnat arbetet inom Nationellt metodstödsteam mot människohandel och prostitution där Polisen, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten ingår. Jämställdhetsmyndigheten har också tagit fram publikationen Varaktig framgång istället för projekt – Nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete.

Under året har myndigheten också delat ut statsbidrag till kvinnors organisering och bidrag till jämställdhetsprojekt. Några som har fått statsbidrag är Girls in Sport som verkar för att involvera fler kvinnor i idrottscoachning och föreningsliv och Tjejzonen som har skapat en onlineutbildning för volontärer på tjejjourer.

Senast uppdaterad: 4:18 - 18 dec, 2018
  • Jämställdhet