Dialogmöten om arbetet mot prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå och följer just nu upp arbetet med regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel. Under hösten hålls fem digitala dialogmöten för att få en aktuell lägesbild av det arbete som pågår runt om i landet. Vi ställde tre frågor till Catrin Sandman, en av de utredare som ansvarar för att uppföljningen genomförs.

Hur går uppföljningen?                                                                                                                  

      Catrin Sandman, utredare

– Vi har digitala dialogmöten i september och oktober för att följa upp det arbete som har bedrivits och identifiera eventuella hinder i arbetet och utvecklingsområden framåt. På Jämställdhetsmyndigheten arbetar vi med att samordna arbetet nationellt mot prostitution och människohandel, med dialogmötena vill vi få en aktuell lägesbild av det pågående arbetet i landet så att vi kan bli så träffsäkra som möjligt i vårt arbete med samordning. Under dialogmötena deltar även en representant från Regeringskansliet och berättar om handlingsplanen mot prostitution och människohandel.

Berätta mer om dialogmötena, vad kommer de innebära?

– Handlingsplanen är indelad i åtta olika insatsområden. Vi bjuder in myndigheter och verksamheter som omnämns under de olika områdena till dialogmöten. I handlingsplanen omnämns civilsamhällesorganisationer och vi har ett tillfälle som handlar om handlingsplanen som helhet där vi bjuder in civilsamhällesorganisationer som arbetar mot prostitution och människohandel. För att fördjupa kunskapen kring barnets rätt och barnets bästa har vi även ett särskilt tema om exploatering av barn där vi bjuder in myndigheter och organisationer som arbetar specifikt med barnrätt och exploatering av barn.

Hur kommer ni arbeta vidare med det som kommer fram under dialogmötena?

– Vi kommer gå igenom både det som tas upp på workshops under dialogmötena och kompletterande skriftliga underlag och sammanfatta vad vi ser efter samtliga möten. Genomgående vid alla tillfällen kommer vi fokusera på barnets rätt och barnets bästa samt HBTQ-personers rättigheter. Vår förhoppning är att det kommer ge oss en bra grund i arbetet vidare med barnrätt och HBTQ-frågor.

Höstens dialogmöten

  • Tillfälle 1: Kunskap och förebyggande arbete, 16 september.
  • Tillfälle 2: Stöd, skydd och brottsbekämpning, 23 september.
  • Tillfälle 3: Civilsamhällsorganisationer, 1 oktober.
  • Tillfälle 4: Exploatering av barn, 8 oktober.
  • Tillfälle 5: Internationell samverkan, 14 oktober.

 

Senast uppdaterad: 9:59 - 15 sep, 2020
  • Prostitution och människohandel
  • Våldsförebyggande arbete