”Det krävs kunskap, insikt och vilja”

Peter Söderström från tankesmedjan Another Development Foundation är en av deltagarna i Jämställdhetsmyndighetens panelsamtal under internationella mansdagen den 19 november. Frågor kring våld, pornografi, psykisk ohälsa, machokultur och att arbeta med förebilder kommer att diskuteras med syfte att belysa hur pojkar och män kan vara en del av arbetet för ett jämställt samhälle.

Vilka privilegier respektive utmaningar upplever du som man i dagens samhälle?

 I ett samhälle där kvinnor fortfarande diskrimineras politiskt, ekonomiskt och socialt, bara för att de är kvinnor, så innebär det att jag som man får makt, status och privilegier, bara för att jag är man. Det är därför en konstant utmaning att försöka tillämpa jämställdhet i ett samhälle som hela tiden tillämpar ojämställdhet. En kvinna och en man vill leva i en jämställd relation. De har samma utbildning, samma arbetsuppgifter, samma ansvar, men mannen får ändå högre lön. Mannen hyllas och ses som en fantastisk pappa bara för att han går ute med en barnvagn, kvinnan blir ifrågasatt som mamma för att hon inte går med barnvagn och istället är på jobbet. Mannen får högre lön och uppskattning bara för att han är man, kvinnan får lägre lön och blir ifrågasatt bara för att hon är kvinna.
Det är bara två exempel på de privilegier vi män tilldelas och den utmaning det är för en kvinna att leva i ett samhälle som gör ojämställdhet.

Varför tycker du det är viktigt att uppmärksamma den internationella mansdagen?

Vi brukar säga att den internationella kvinnodagen innebär att det under en dag finns ett fokus på kvinnors verklighet och konsekvenserna av en könsdiskriminerande samhällsstruktur och hur vi skall kunna radera alla könsspecifika orättvisor, medan vi män har fokus på vår verklighet de andra 364 dagarna.

Om en internationell mansdag skall ha ett värde för mig, så måste fokus ligga på hur vi män ska bidra till att bryta ner förutsättningarna för ett ojämställt samhälle, varför vi i så liten utsträckning engagerar oss och arbetar mot könsdiskriminering samt synliggöra vad vi män faktiskt gör i praktiken för att bevara den kultur som återskapar vår makt, status och privilegier, i syfte att kunna undergräva det som förhindrar och försvårar att könsspecifika orättvisor stoppas.

Vad krävs för att pojkar och män i högre utsträckning involverar sig och blir delaktiga i jämställdhetsarbetet?

– The Million Dollar Question, som har med hela vår kultur och vår samhällsstruktur att göra.

Det krävs kunskap och insikt. Hela vårt utbildningssystem och offentliga institutioner skall integrera ett genusperspektiv i all sin verksamhet, något som fått ett svagt genomslag i praktiken. Om inte vi vuxna har kunskap, det vill säga ser och förstår hur ojämställdhet görs och hur framför allt stereotypa och destruktiva maskulinitetsnormer återskapas, så är det inte möjligt att förändra organisationsstrukturer, konkret vardaglig praktik och därigenom förmedla hur vi tillsammans ska åstadkomma en samhällsförändring.

Det krävs en vilja. Män måste välja att aktivt reflektera över sin egen praktik, sin egen syn på och förståelse av vad jämställdhet är och välja att aktivt arbeta mot alla former av könsdiskriminering.

Det krävs att män lyssnar på kvinnor. Verkligen lyssnar på och tar in deras verklighet av att varje dag leva i ett samhälle som är ojämställt och frågar dem vad de vill och anser att män behöver förändra.

Ta del av panelsamtalet som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar här. 

 

Senast uppdaterad: 4:09 - 16 nov, 2020
  • Jämställdhet