Coronapandemin och ekonomin ur ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om människors ekonomiska situation.

Se Jämställdhetsmyndighetens samlade information om coronapandemin här.

Vi har bara börjat se följderna av den inbromsning i ekonomin som sker med varsel, permitteringar och andra åtgärder som sätts in för att stoppa smittspridningen. De långsiktiga konsekvenserna när det gäller människors ekonomiska situation är än så länge svåra att överblicka. Det gäller även när vi analyserar hur kvinnor respektive män påverkas.

Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad – inom vissa yrken och branscher arbetar betydligt fler kvinnor och inom andra betydligt fler män – kan pandemin slå olika hårt. I många länder arbetar kvinnor generellt oftare än män inom yrken med ett sämre ekonomiskt skydd, till exempel när det gäller anställningstrygghet eller möjlighet till sjukpenning.

Eftersom kvinnor dominerar offentlig sektor och de områden i samhället där Sverige kommer att ha stora behov av arbetskraft en lång tid framöver kommer troligtvis arbetslösheten öka mer för män än för kvinnor

– När skolorna stänger, som de har gjort i flera länder, får kvinnor oftare gå hem från arbetet för att ta hand om barnen, vilket i flera länder påverkar deras inkomster. I Sverige är barnomsorgen generellt sett bättre organiserad, vilket ger bättre förutsättningar för att undvika inkomstbortfall, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Även här i Sverige är dock arbetsmarknaden könssegregerad. När det gäller näringsgrenar som tydligt påverkas av pandemin är kvinnor överrepresenterade inom exempelvis vård, omsorg och utbildning, samtidigt som män är överrepresenterade inom exempelvis handel och transport. I den hårt coronadrabbade hotell- och restaurangbranschen är könsuppdelningen ungefär 50-50.

– Eftersom kvinnor dominerar offentlig sektor och de områden i samhället där Sverige kommer att ha stora behov av arbetskraft en lång tid framöver kommer troligtvis arbetslösheten öka mer för män än för kvinnor till följd av den inbromsning som nu sker. Arbetslösheten var också högre för män än för kvinnor före inbromsningen. Däremot kan situationen slå hårt mot grupper som redan innan har haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Exempel på sådana grupper är utrikesfödda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Det finns också skillnader i vilka som driver företag, där en stor majoritet är män. Vi kan också se att män har ett större ägande än kvinnor i Sverige, vilket kan påverka förutsättningarna för att klara en förlorad inkomst.

Senast uppdaterad: 8:52 - 13 maj, 2020
  • Arbetsmarknad
  • Ekonomi
  • Jämställdhet