“Betydligt fler barn är bortförda än vad som redovisas”

199 personer, varav främst barn, misstänks ha förts ut ur Sverige under 2019, enligt en ny rapport om bortförda personer i en hederskontext som Länsstyrelsen Östergötland tagit fram. Mörkertalet bedöms vara stort.
– Det är oerhört viktigt att personal inom skola och socialtjänst agerar i tid när det finns misstanke om att barn ska föras utomlands eller giftas bort. I många kommuner saknas dock kompetens och rutiner, kommenterar Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Länsstyrelsen Östergötland, som driver ett nationellt kompetensteam för att motverka hedersrelaterad våld och förtryck, har genom en enkät till kommunerna försökt kartlägga hur vanligt det är att barn och vuxna förs bort för att tvångsgiftas eller könsstympas. Enkäten har besvarats av 192 av landets 290 kommuner. 43 av dessa uppger sig ha kännedom om personer som förts bort under 2019. Sammanlagt rör det sig om 199 personer, varav 86 procent är barn. 27 av de 192 kommunerna har kännedom om sammanlagt 36 barn som uppges ha blivit bortgifta. Om det här är ett fenomen som ökar eller minskar är dock svårt att säga då det saknas statistik.

– Trots att bristerna på det här området har varit kända under en längre tid har det hänt förvånansvärt lite i flera kommuner när det gäller att förbättra arbetet, säger Mikael Thörn, senior utredare som arbetar med Jämställdhetsmyndighetens uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Omfattande arbete återstår

En majoritet av kommunerna uppgav i enkäten att deras hantering av ärenden rörande bortförda barn och vuxna kan förbättras. Kartläggningen visar att framför allt storstäder och storstadsnära kommuner ha ett arbete att göra när det gäller att uppmärksamma bortförda personer samt att utveckla rutiner och samverkan på området. Enligt Mikael Thörn saknas det kompetens och rutiner i många kommuner. Det kan till exempel handla om att skolan inte anmäler frånvaro till socialtjänsten och att socialtjänsten inte utreder och tillgodoser det behov av stöd och skydd som barn kan ha behov av och rätt till.

– I många kommuner har socialtjänsten stora problem när det gäller personalomsättning, kompetens, arbetsmiljö och bristande resurser. De handläggare som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck måste få det stöd och de resurser som de behöver. Det är politiker och chefers ansvar.

Stort mörkertal

Uppgiften om 199 bortförda personer bygger på svar från 43 kommuner. I rapporten framgår att såväl det verkliga antalet bortförda personer som antalet gifta barn sannolikt är “väsentligt högre” än vad svaren från kommunerna visar.

– Även om det är en hög svarsfrekvens i kartläggningen så är det ändå cirka 30 procent av kommunerna som inte svarat, vilket medför att det troligen finns ett stort mörkertal och att betydligt fler barn är bortförda än vad som redovisats i rapporten, säger Mikael Thörn.

Trots att bristerna på det här området har varit kända under en längre tid har det hänt förvånansvärt lite i flera kommuner när det gäller att förbättra arbetet.

Förebyggande arbete viktigt

Jämställdhetsmyndigheten har fokus på förebyggande arbete och har flera uppdrag inom området, bland annat riktat till pojkar och män i en hederskontext och att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor.

– Vi samverkar kontinuerligt med nationella myndigheter och aktörer som Länsstyrelsen Östergötland för att stödet till myndigheter ska bli samordnat och tydligt, berättar Mikael Thörn.

Nyligen lanserades till exempel handboken Inget att vänta på, om strategiskt våldsförebyggande arbete, där arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck även ingår.

– Ett bättre förebyggande arbete kan leda till att barn som riskerar giftas bort upptäcks tidigt och kan få det stöd och skydd de har rätt till, säger Mikael Thörn.

Majoriteten av ärendena om bortförande har varit kända av en eller flera myndigheter i ett tidigare skede. Det innebär att dessa barn och unga kunde ha fått hjälp med rätt kunskap, stöd, rutiner och samverkan hos berörda myndigheter.

Vad krävs för att barnen ska få det stöd de har rätt till?

– Att alla tillämpar gällande lagstiftning och kunskap inom området i praktiken så att barn som riskerar att föras utomlands synliggörs, anmäls och utreds. Att synliggöra utsatta barn och fråga om våld, begränsningar och kontroll är viktigt. I en hederskontext finns det ofta exempelvis starka krav på att främst flickor/kvinnor ska vara oskulder när de gifter sig och många flickor/kvinnor och pojkar/män får inte själv välja om och så fal med vem de ska gifta sig. Det behöver finnas ett förebyggande arbete och adekvat stöd så att alla barn kan få stöd och skydd utifrån sina behov och rättigheter, svarar Mikael Thörn.

Skollov innebär förhöjd risk

Under det kommande sommarlovet riskerar ännu fler barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Jämställdhetsmyndigheten deltar därför den myndighetsgemensamma informationskampanjen Saknad som ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Den återkommande kampanjen riktar sig främst till yrkesverksamma inom skolan och socialtjänsten. Bakom årets informationssatsning står Länsstyrelsen Östergötland, Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket och Utrikesdepartementet. Kampanjen Saknad lanseras i början av maj.

– Om man inte har någon systematisk statistik eller uppföljning, då vet man inte vad det är som brister inom en kommuns arbete inom till exempel socialtjänsten eller skola. Förhoppningsvis kan kampanjen få fler kommuner att gå från ord till handling, säger Mikael Thörn.

FAKTA Nationella kompetensteamet
Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 regeringens uppdrag att verka nationellt för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för uppdraget driver länsstyrelsen ett nationellt kompetensteam, en stödtelefon för yrkesverksamma som stöter på misstänkt hedersrelaterad brottslighet samt en webbplats.
Nationell Stödtelefon för yrkesverksamma 010-223 57 60
www. hedersfortryck.se

Ta del av kartläggningen här.

Läs mer om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck här.

Senast uppdaterad: 3:53 - 20 apr, 2020
  • Barn- och tvångsäktenskap
  • Hedersrelaterat våld