Bättre samordning för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Under två dagar har representanter för landets länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten träffats för att skapa en samsyn kring det våldspreventiva arbetet.
Foto: Jöran Fagerlund

Mötet ägde rum i Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered. Ett 30-tal personer från hela landet deltog. Utgångspunkt för arbetet är regeringens tio-åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin började gälla 2017.

I korthet har strategin fyra målsättningar:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Länsstyrelserna har det regionala ansvaret för genomförandet av den nationella strategin. Jämställdhetsmyndigheten har å sin sida uppdraget att göra den nationella strategin känd, öka samordningen och bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet.

På mötet deltog även en representant för SKL – Sveriges kommuner och landsting. SKL har en överenskommelse med regeringen om bland annat våldspreventivt arbete riktat till kommuner och landsting.

En viktig del i det arbetet är att föra ut fungerande metoder till landets skolor. Det handlar om runt 4000 kommunala skolor och 700 friskolor. Till detta krävs ett utvecklat stöd, enligt SKL.

Senast uppdaterad: 1:36 - 13 sep, 2018
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor