Årets kvinnokommission blir digital

Den 15-26 mars anordnas det sextiofemte årliga mötet av FN:s kvinnokommission; The Commission on the Status of Women (CSW). Med anledning av pandemin hålls årets upplaga i huvudsak digitalt, utan tillresta delegationer. Jämställdhetsmyndigheten ingår i Sveriges e-delegation och ansvarar för Sveriges officiella sidoevents. Årets tema för kommissionen lyfter frågan om kvinnors makt och inflytande, liksom frihet från våld, för att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla flickor och kvinnor.

Vi har pratat med Anna Collins-Falk, internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten, medlem i svenska delegationen och ytterst ansvarig för evenemangen.

Vad kan du säga om årets CSW-tema?
– Årets tema om kvinnors fulla och effektiva deltagande och beslutsfattande i det offentliga livet, liksom avskaffandet av våld, för att uppnå jämställdhet är högaktuellt i och med den pågående Coronapandemin. Många av de framsteg som gjorts inom jämställdheten och vad gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor globalt har gått om intet under pandemin.

Porträtt på Anna Collins-Falk
Anna Collins – Falk

– Det är alltid viktigt att kvinnor är med vid förhandlingsborden och aktivt deltar i beslut om prioriteringar och om framtiden, men nu handlar det dessutom om att hantera en kris och om återuppbyggnad. Även om kvinnor sällan deltagit på samma nivå som män i beslutsfattandet om Coronainsatser har responsen på pandemin varit särskilt effektivt i de länder där kvinnor varit i ledande positioner.

– Det är viktigt att alla medlemsstater skapar en mer inkluderande och möjliggörande miljö där alla kvinnor och flickor kan delta i det offentliga livet. För detta behövs ambitiösa mål, ökad politisk vilja, hållbar finansiering och jämställda institutioner.

Vad handlar Sveriges sidoevents om?
– Sverige deltar aktivt i kvinnokommissionens möten och förhandlingar och vi både organiserar och medverkar i olika sidoevents för kunskapsspridning och lärande.

– Sverige har valt att belysa tre viktiga svenska prioriteringar i relation till global jämställdhet, det vill säga SRHR, med fokus på sex och samlevnadsundervisning, ekonomisk jämställdhet, och mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utgångspunkten är att dessa frågor hör ihop och arbete inom dessa områden är av stor vikt för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi har därför samlat eventen under temat: Generating Empowerment – Empowering Generations.

Vad kan du säga om de inbjudna talarna?
– Ja, talarna utgör verkligen en bred och spännande representation och är de främsta inom sina fält. Vi är också glada över att vi kan samarrangera sidoeventen med stora aktörer, som UNESCO, EU-kommissionen, Europarådet, Världsbanken och OECD. Syftet är att fånga upp bredden av aktörer och vikten av samordning för att komma framåt i det globala jämställdhetsarbetet.

Fakta:
Kort efter FN:s grundande anordnades den första kvinnokommissionen i februari 1947. FN:s Kvinnokommission är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som sätter målen för jämställdhetsarbetet inom FN och ser till att de följs av medlemsstaterna.

Senast uppdaterad: 3:47 - 12 mar, 2021
  • Jämställdhet
  • Makt och inflytande
  • Mäns våld mot kvinnor