Allt fler kvinnor blir chefer i offentliga sektorn

Allt fler kvinnor blir chefer inom den offentliga sektorn. Men samtidigt är det svårare för kvinnor att nå ledande positioner. Statistiken indikerar att det fortfarande råder ojämställda villkor, även om utvecklingen går åt rätt håll utifrån regeringens ambitioner med jämställdhetspolitiken. Men det finns vägar till en mer jämställd representation bland chefer, visar en genomgång av Jämställdhetsmyndigheten.

Andelen kvinnor som blir chefer inom offentlig sektor har ökat och är i majoritet bland cheferna. Den statliga förvaltningen och Regeringskansliet har dessutom i stort sett uppnått målet om en jämn fördelning av kvinnor och män på högre chefspositioner, efter ett målmedvetet arbete från regeringens sida. Det är exempel på hur det kan gå till att få en mer jämställd representation, genom att sätta mål och driva det i hamn. Men kvinnor är fortfarande underrepresenterade bland cheferna i förhållande till sin andel av de anställda i offentliga sektorn som helhet.

– I förhållande till andelen kvinnor bland anställda är det fortfarande en större andel manliga chefer. Därför kan vi se att statistiken indikerar att det fortfarande är lättare för män att bli chefer, också i kvinnodominerade sektorer, säger Line Säll, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Kvinnor är till exempel i stor majoritet bland de anställda i offentlig sektor, 73 procent, samtidigt som de utgör 64 procent av cheferna.

Enligt forskning är män mer överrepresenterade som chefer desto mer kvinnodominerad en sektor är. Begreppet ”glashissar” har använts för att beskriva hur män gynnas i kvinnodominerade och lågavlönade yrken så som vård, utbildning och socialt arbete. Män befordras till positioner som är bättre betalda, specialiserade och mer prestigefyllda.

– Kvinnor missgynnas i branscher där de är i minoritet och inte anses passa in, i motsats till män som tenderar att gynnas även om det förekommer diskriminering baserat på manliga könsstereotyper i dessa kvinnodominerade miljöer, säger Line Säll.

I den numerärt största gruppen, chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice, utgör kvinnor 69 procent av de närmare 35 000 cheferna 2018. Inom en av de andra större grupperna, drygt 11 500 chefer inom utbildning, är motsvarande andel 75 procent kvinnor. Den enda gruppen av chefer där män är i majoritet är chefer inom bland annat IT och logistik, där 67 procent av de drygt 6 000 cheferna är män.

Senast uppdaterad: 2:30 - 17 mar, 2021
  • Arbetsmarknad
  • Jämställdhet