Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se. Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos unga och att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte.

Svartsjuka är inte romantisktUngdomar utgör en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer vilket är viktigt att uppmärksamma. Flickor och unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest utsatt för sexualbrott.

I statistik från Brottsförebyggande rådet framkommer det att 23 procent av flickor och kvinnor i åldersgruppen 16-24 år uppgav att de utsatts för våld i nära relation under 2012. Totalt uppgav knappt var femte person i åldern 16–24 år att de någon gång i livet utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till inskränkning av deras frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på att dels förebygga våld men också på att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter samt bidra till att erbjuda unga det stöd de behöver för att förändra sin situation.

Kampanjmaterialet, som består av affischer, visitkort och videoklipp kan användas för att exempelvis informera om de verksamheter som finns i den egna kommunen och som unga kan vända sig till om de vill ha råd och stöd eller veta mer om våld i ungas partnerrelationer. Materialet kan användas för att marknadsföra lokala aktiviteter.

Ett stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer har också tagits fram som riktar sig till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Syftet med materialet är att öka kunskapen och det kan användas som ett stöd för att skapa samtal med unga om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Senast uppdaterad: 5:29 - 13 feb, 2020