Flerfaktorsmodellen

Det våldsförebyggande arbetet ska beakta bakgrundsfaktorer av betydelse för våldets uppkomst. Det slås fast i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett team lett av professor Carol Hagemann-White har tagit fram en interaktiv flerfaktorsmodell för att tillgängliggöra bakgrundsfaktorerna.

För att kunna identifiera belagda risk- och skyddsfaktorer för våld kan den interaktiva flerfaktorsmodellen  användas i arbetet. Modellen bygger på en forskningsöversikt av en forskargrupp ledd av Carol Hagemann-White, professor inom genusvetenskap och pedagogik vid universitetet i Osnabrûck, Tyskland. Den är skapad utifrån en socioekologisk förståelse och sammanställer påverkbara faktorer med betydelse för våldsutövande.

Modellen bygger på forskning som huvudsakligen bedrivits i USA och Storbritannien. Syftet med att ta fram en interaktiv, visualiserad modell baserad på forskningsöversikten var att göra forskningen mer tillgänglig, både för strateger på policynivå och för praktiker. Modellen är tänkt som ett strategiskt verktyg vid utvecklingen av en preventiv policy och praktik. Den bygger på tre huvudstrukturer:

  • perpetration model/förövarmodell
  • factor perspective/faktorsmodell
  • path models/interventionsmodell

Du hittar mer information om den interaktiva flerfaktorsmodellen här. 

 

Senast uppdaterad: 10:14 - 04 jun, 2021