Aktörer med fokus på barn och unga

Här hittar du information om aktörer som arbetar mot sexuella trakasserier med fokus på barn och unga.

Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling som stärker barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Stiftelsen har genomfört kartläggningar av sexuella övergrepp och av våld mot barn, samt ett projekt med syfte att fler utsatta barn ska få stöd och behandling. Stiftelsen sprider information om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp via handledningar och hemsidan dagsattprataom.se.

Målgrupperna är barn, föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med barn och andra vuxna. Delar av materialet finns översatt till engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja. Till materialet finns även en lärarhandledning.


Barnombudsmannen

Barnombudsmannens (BO) uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Arbetet med sexuella trakasserier ingår i BO:s målplan under målet Barn som utsätts för våld eller exploatering. BO ska uppmärksamma regeringen på de rättighetskränkningar och sexuella trakasserier som barn utsätts för på nätet.


Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten ska främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten har  även ansvar för brottsskadeersättning, Brottsofferfonden, Kunskapscentrum och regressverksamheten.

Brottsoffermyndigheten ska på uppdrag av regeringen ta fram en webbaserad utbildning med lärarhandledning om innebörden av den nya sexualbrottslagstiftningen samt sprida information om lagstiftningen. Ett led i informationsspridningen är kampanjen Av fri vilja, vilken bygger på att sex ska vara frivilligt. Genom jämställdhetsintegrering arbetar också Brottsoffermyndigheten med det politiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Deras uppdrag är att bland annat att följa att diskrimineringslagen och föräldrarhetslagen följs.

Läs mer om DO.


Ungdomsmottagningen online

Ungdomsmottagningen online (UMO) och är en webbplats på svenska för alla mellan 13 och 25 år som erbjuder svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Webbplatsen Youmo har en talande funktion och innehåller delar av UMO på sex olika språk.

Senast uppdaterad: 10:04 - 24 mar, 2021