Aktörer inom utbildning och forskning

Här hittar du information om aktörer inom utbildning och forskning som arbetar för att motverka sexuella trakasserier.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Syftet är att ta fram kunskap om området och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. SRHR omfattar bland annat rätten till att bestämma över sin kropp och sexualitet, liksom rätten att slippa diskriminering, sexuella trakasserier och våld.


Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Malmö universitet

Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH), Nationella sekretariatet för genusforskning och Malmö universitet har tillsammans lanserat ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi, det vill säga utsatthet som kopplar till föreställningar och strukturer kring kön, genus och sexualitet.

Programmet inkluderar en tvåårig prevalensstudie som undersöker förekomst, orsaker och konsekvenser. Den statistik som kommer ut ur prevalensstudien ska ligga till grund för vidare delstudier och förebyggande åtgärder. Landets övriga lärosäten informeras om och bjuds in till enkätstudien.

Samverkansprogram om genusbaserad utsatthet har startats på initiativ av KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet men baseras på samverkan mellan lärosätena i Sverige. Syftet med programmet är att motverka sexuella trakasserier och förebygga mäns våld mot kvinnor.


Lunds universitet

Lunds Universitet driver Tellus, ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet. Projektet ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid Lunds universitet.


Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin, att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, får genomslag i länen. De ska stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin, bland annat genom att stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. De driver också en nationell stödtelefon för rådgivning.

Länsstyrelserna har tillsammans med Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid i regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget har sitt ursprung i behov som påtalats i #metoo-upprop representerade av kvinnor i särskild utsatthet.


Skolverket

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket har fått mer resurser och ett utökat uppdrag och ska bland annat fördela statsbidrag till organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och arbete mot sexuella trakasserier.

Skolverket har även tagit fram en webbsida och ett webbverktyg som stöd för huvudman, skolledare och skolpersonal i arbetet med att motverka sexuella trakasserier.


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är den myndighet vars verksamhet till största del är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom socialtjänst, sjuk- och hälsovård.

I detta sammanhang ska Socialstyrelsen samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänsten utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget är ett svar på #metoo-uppropen och handlar om att samordna och ge utbildning till socialtjänsten om våldsutsatthet och särskild sårbarhet.


Universitetet- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett regeringsuppdrag inom utbildningsområdet. Ett av uppdragen är att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. UHR ska också sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt vad som sker efter att de fått kännedom om misstänkta trakasserier.


Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden och har tagit fram en bred internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin.

Översikten visar hur forskningen definierar sexuella trakasserier och sexualiserat våld, vad forskningen vet om hur många som utsätts för dessa trakasserier i akademin, vilka som utsätts och vilka som utsätter andra för sexuella trakasserier.

Senast uppdaterad: 5:18 - 16 apr, 2021