Aktörer inom utbildning och forskning

Här hittar du information om aktörer inom utbildning och forskning som arbetar för att motverka sexuella trakasserier.

Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Malmö universitet

Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Malmö universitet har tillsammans lanserat ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi, det vill säga utsatthet som kopplar till föreställningar och strukturer kring kön, genus och sexualitet.

Programmet inkluderar en tvåårig prevalensstudie som undersöker förekomst, orsaker och konsekvenser. Den statistik som kommer ut ur prevalensstudien ska ligga till grund för vidare delstudier och förebyggande åtgärder. Landets övriga lärosäten informeras om och bjuds in till enkätstudien.


Lunds universitet

Lunds Universitet driver Tellus, ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet. Projektet ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid Lunds universitet.


Skolverket

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket har fått mer resurser och ett utökat uppdrag och ska bland annat fördela statsbidrag till organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och arbete mot sexuella trakasserier.

Skolverket har även tagit fram en webbsida och ett webbverktyg som stöd för huvudman, skolledare och skolpersonal i arbetet med att motverka sexuella trakasserier.


Universitetet- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett regeringsuppdrag inom utbildningsområdet. Ett av uppdragen är att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. UHR ska också sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt vad som sker efter att de fått kännedom om misstänkta trakasserier.


Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden och har tagit fram en bred internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin.

Översikten visar hur forskningen definierar sexuella trakasserier och sexualiserat våld, vad forskningen vet om hur många som utsätts för dessa trakasserier i akademin, vilka som utsätts och vilka som utsätter andra för sexuella trakasserier.

Senast uppdaterad: 10:47 - 18 nov, 2019