Aktörer inom arbetsmarknaden

Här hittar du information om aktörer som arbetar med att motverka sexuella trakasserier på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarorganisationer

Akavia

Akavia är ett fackförbund för jurister, ekonomer, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. De erbjuder sig att komma ut till arbetsplatser för att föreläsa om sexuella trakasserier. De har även en webbsida med utbildningsmaterial på temat sexuella trakasserier med bland annat föreläsningsmaterial, filmer och samtalsmallar, samt en sida riktad till chefer. De har följt upp #medvilkenrätt efter ett år, med uppföljningsrapporten #medvilkenrätt och #sistabriefen –vad hände sedan? (PDF, öppnas i nytt fönster).

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet och en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare. 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området är medlemmar i Arbetsgivarverket. Deras webbplats har en omfattande ”Frågor och svar” på temat sexuella trakasserier som är riktad till ledare i staten.


Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO)

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) är en arbetsgivarorganisation som organiserar så gott som mot samtliga banker i Sverige. BAO har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor och startade år 1985 tillsammans med Finansförbundet en Central Jämställdhetskommitté som har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och numera även mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen. Kommittén delar varje år ut ett jämställdhets- och mångfaldspris (Anna-priset) till person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom området. Utöver detta har även ett uppsatsstipendium instiftats i syfte att uppmuntra högskolestuderande att skriva uppsats som behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv År 2011 startades ett kollektivavtalsreglerat arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader. Satsningen drivs partsgemensamt under namnet Lika lön och syftar till att åtgärda osakliga löneskillnader för lika och likvärdigt arbete i bank- och finansbranschen.


Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag inom installationsbranschen. Organisationen har diverse material kring aktiva åtgärder och sexuella trakasserier som uppdaterats efter #metoo.


Lantbrukarnas riksförbunds jämställdhetsakademi (LRF)

LRF har grundat en jämställdhetsakademi för de gröna näringarna, eftersom de idag inte anser att män och kvinnor har likvärdiga möjligheter att starta och driva företag. Efter #metoo-vågen 2017 tog de fram skriften #metoo i det gröna näringslivet (PDF, öppnas i nytt fönster).


Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 3 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Ett resultat av metoo-uppropet #sistaspikenikistan är att de på initiativ av fyra unga kvinnor driver byggbranschens jämställdhetspris Jämställdhetsbygget.


Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR har tagit fram skriften Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling för att tydliggöra skillnader och likheter mellan arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen, samt för att arbetsgivare ska veta vilket ansvar de har utifrån dessa båda regelverken. Skriftens huvudfokus avser kränkningar och trakasserier som sker i verksamheten mellan arbetstagare eller kollegor.


Fackförbund

Akademikerförbundet SSR

Fackförbundet för samhällsvetare har en särskild sida som de kallar #metoo, där det finns presenterat hur förtroendevalda kan arbeta lokalt med frågorna. De har även en sida där de samlar andra aktörers olika verktyg, samt en miniföreläsning (PDF, öppnas i nytt fönster) riktad till lokala ombud.


DIK

DIK är fackförbundet för de som arbetar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. #sistabriefen är kommunikationsbranschens egna metoo-upprop. I samband med #metoo-uppropet gick DIK samman med tio andra organisationer för att jobba vidare med frågorna. De har även tagit fram ett särskilt telefonnummer för frågor om sexuella trakasserier.


Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Deras uppdrag är att bland annat att följa att diskrimineringslagen och föräldrarhetslagen följs.


Finansförbundet

Finansförbundet är den största fackliga organisationen inom bank- och finansbranschen. Förbundet har tagit fram en webbsida om sexuella trakasserier samt en rapport om förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen (PDF, öppnas i nytt fönster).


Handelsanställdas förbund

Handels är ett fackförbund med medlemmar som till största del jobbar inom handel. #obekvämarbetstid är Handelsanställdas upprop. Handels har hjälpt till med publiceringen av den rapport som har skrivits av initiativtagarna till uppropet: Obekväm arbetstid. En rapport om #metoo-uppropet inom handeln, (PDF, öppnas i nytt fönster).


IF Metall

IF Metall är ett fackförbund med medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Förbundet har tagit fram skriften Stopp! om att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet samt flera material om att arbeta för jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen, i organisationen och i samhället.


Journalistförbundet

Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för de som arbetar i den svenska journalist- och mediebranschen. Förbundet har en webbplats där de följer upp #metoo – Nolltolerans mot sextrakasserier. De har även en sida med en serie kampanjfilmer på temat #tillmittyngrejag där kvinnliga journalister fått skicka meddelanden till sina yngre jag.


Kommunal

Fackförbundet Kommunal organiserar medlemmar inom ett par hundra olika yrkesgrupper. Arbetsgivare finns inom privat sektor, kommuner och landsting. Kommunal har varit med och tagit fram material partsgemensamt till, ”schysst stall” och ”förebygga och hantera sexuella trakasserier” i Suntarbetsliv. Samt  en rapport om vägledning i arbetet mot sexuella trakasserier.  Kommunal erbjuder även stödsamtal till våldsutsatta.


Läkarförbundet

Sveriges läkarförbund är ett fack- och professionsförbund för alla läkare. De har en webbsida med råd och stöd för den som blir utsatt för sexuella trakasserier. De har även publicerat en rapport från 2019 om att trakasserier är ett problem på läkarutbildningar.


Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) har på uppdrag av medlemsförbunden tagit fram två handböcker om diskriminering. Vad är diskriminering? (2018) och Vad är aktiva åtgärder? (2019).


Seko

Seko är ett fackförbund inom LO, som organiserar runt 110 000 anställda inom en rad yrkesområden. Seko sjöfolk har tagit fram handboken Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, som riktar sig till fackligt förtroendevalda och medlemmar. Handboken är en del i Seko sjöfolks arbete för en sjöfart utan diskriminering.


Fackförbundet ST

ST är det största fackförbundet med medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. De har webbsidan Stöd i arbetet mot sexuella trakasserier. Där finns bland annat en handledning för förtroendevalda som arbetar med frågan om sexuella trakasserier: Sätt stopp! Råd och stöd kring sexuella trakasserier. De har även en medlemsundersökning med fokus på arbetsmiljön, Temperaturmätaren (2018).


TCO

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund vars uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet.

I spåren av #metoo gav de ut en handbok där syftet är att vägleda de som är fackligt förtroendevalda, Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Utöver det gav de även ut Fördjupning till Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet.


Unionen

Unionen är ett fackförbund för alla tjänstemän i det privata arbetslivet, oavsett utbildning och befattning. De har bland annat tagit fram handledningen Mobbad, trakasserad, diskriminerad, som är ett stöd för arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda i att hantera fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Unionen har även beskrivit 11 steg till en jämställd arbetsmiljö – fri från trakasserier, med tillhörande Checklista (PDF, öppnas i nytt fönster).


Partsgemensamt

Schysst stall

Hästnäringens organisationer samt Almega, Gröna arbetsgivare och Kommunal står bakom Schysst stall som är framtaget av Prevent. Syftet är att utbilda och informera om sexuella trakasserier, och sidan innehåller bland annat utbildningsmaterial och en chattfunktion.


Industrirådet

Industrirådet består av ledande företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. De har gemensamt med IF Metall tagit fram handledningen Diskriminering och likabehandling som har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som rör diskrimineringslagen.


Musikbranschen i Sverige

Musikbranschen i Sverige startade i januari 2018 olika aktiviteter för att uppmärksamma och ge stöd i frågor som rör jämställdhet, sexuella trakasserier och liknande. Längre ned på sidan hittar du deras gemensamma rapporteringstjänst. De har anlitat jämställdhetsbyrån Management by Kerstin för att samla upp rapportering kring kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i branschen.


Partsrådet

Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. De har bland annat en webbsida med en filmad föreläsning om sexuella trakasserier på arbetsplatser.


Prevent

Prevent en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Allt deras material är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. Prevent har bland annat tagit fram en checklista och enkät för att förebygga sexuella trakasserier. De har också tagit fram Schysst vardag, en webbutbildning anpassad till besöksnäringen (hotell, restauranger, storkök), samt en lärarhandledning och branschanpassad checklista.


Suntarbetsliv

Suntarbetsliv är en webbplats som drivs av flera fackliga organisationer i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona. Suntarbetsliv har som uppgift att serva kommuner, landsting och regioner med verktyg för en bättre arbetsmiljö. De lyfter fram nya arbetsmiljöföreskriften OSA för att synliggöra sexuella trakasserier som en form av mobbning.  Föreskriften fungerar även som ett bra sätt att lyfta #metoo och på så sätt skapa tryggare arbetsplatser. På deras webbplats finns verktyg och tips för hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier.


Svensk scenkonst och Fackförbundet Scen & Film

Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet) arbetar gemensamt mot sexuella trakasserier. Som en del i deras arbete tillsatte de Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet. Kommissionen hade i uppgift att kartlägga och analysera situationen, samt lämna förslag till åtgärder. Deras rapport från 2018 heter Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring. De har även tillsammans med Symf, Musikerförbundet och Kommissionen genomfört en SIFO-undersökning som en del i arbetet att granska trakasserier bland medarbetare.


Ett jämställt arbetsliv

Almega, Journalistförbundet, Akademikerförbunden och Unionen har tagit fram det gemensamma informationsmaterialet Ett jämställt arbetsliv – Framtidens arbetsmarknad.


Porta kunder som utsätter butiksanställda för sexuella trakasserier

Handelsanställdas förbund och Svensk Handel har gått samman i ett gemensamt ställningstagande med anledning av #metoo; porta kunder som utsätter butiksanställda för sexuella trakasserier.


Myndigheter

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen har Arbetsmiljöverket fått regeringens uppdrag att ta fram en digital plattform, som klargör lagar och regler kring sexuella trakasserier på arbetet. Myndigheten har också fått ansvar för informationsinsatser till arbetsgivare för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet, och kompetensutveckling för regionala skyddsombud för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på arbetsplatser.


Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en myndighet som bland annat ska sprida kunskap om konstnärers sociala villkor, arbetsmiljö och trygghetssystem. I rapporten Konstnärers arbetsmiljö konstaterar myndigheten att branschen är sårbar, 25 procent uppges ha utsatts för diskriminering och 40 procent av dem har avstått från konstnärligt arbete.

Konstnärsnämnden har tagit fram webbverktyget Motverka hat, hot och trakasserier – en vägledning  och satsat på utbildningar om sexuella trakasserier och för ledamöter och personal. De har även arrangerat en konferens i samarbete med Kulturrådet med  #metoo som en del av programmet. Nämnden gav även stöd till konstnärer och illustratörer som skapade serieantologin Draw the line , baserad på berättelser från #metoo. Draw the line är numera också en utställning.

Senast uppdaterad: 6:48 - 04 dec, 2021