Vem gör vad i arbetet mot sexuella trakasserier?

Sommaren 2018 gav regeringen särskilda uppdrag till svenska myndigheter. Uppdragen syftade främst till att förbättra arbetet med att upptäcka, åtgärda och förhindra, samt ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella trakasserier.

Här hittar du samlad information om andra myndigheter och organisationer som har fått i uppdrag av regeringen att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Sidorna innehåller också statliga aktörer som på eget initiativ arbetar mot sexuella trakasserier. Sidorna är uppdelade i områdena arbetsmarknaden, barn och unga, utbildning och forskning samt rättsväsendet.

Aktörer som arbetar övergripande mot sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten är en myndighet som arbetar för ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter att forma sina egna liv. Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

 

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. DO bevakar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. DO har tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo. Syftet med uppdraget är att samlat tillhandahålla information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier.