Vem gör vad i arbetet mot sexuella trakasserier?

Här hittar du andra myndigheter och organisationer som har fått i uppdrag av regeringen att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Listan innehåller också statliga aktörer som på eget initiativ arbetar mot sexuella trakasserier.

Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling som stärker barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Stiftelsen har genomfört kartläggningar av sexuella övergrepp och av våld mot barn, samt ett projekt med syfte att fler utsatta barn ska få stöd och behandling. Stiftelsen sprider information om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp via handledningar och hemsidan dagsattprataom.se.

Målgrupperna är barn, föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med barn och andra vuxna. Delar av materialet finns översatt till engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja. Till materialet finns även en lärarhandledning.


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen har Arbetsmiljöverket fått regeringens uppdrag att ta fram en digital plattform, som klargör lagar och regler kring sexuella trakasserier på arbetet. Myndigheten har också fått ansvar för informationsinsatser till arbetsgivare för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet, och kompetensutveckling för regionala skyddsombud för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på arbetsplatser.


Barnombudsmannen

Barnombudsmannens (BO) uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Arbetet med sexuella trakasserier ingår i BO:s målplan under målet Barn som utsätts för våld eller exploatering. BO ska uppmärksamma regeringen på de rättighetskränkningar och sexuella trakasserier som barn utsätts för på nätet.


Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten ska främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten har  även ansvar för brottsskadeersättning, Brottsofferfonden, Kunskapscentrum och regressverksamheten.

Brottsoffermyndigheten ska på uppdrag av regeringen ta fram en webbaserad utbildning med lärarhandledning om innebörden av den nya sexualbrottslagstiftningen samt sprida information om lagstiftningen. Ett led i informationsspridningen är kampanjen Av fri vilja , vilken bygger på att sex ska vara frivilligt. Genom jämställdhetsintegrering arbetar också Brottsoffermyndigheten med det politiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. DO bevakar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. DO har tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo.

Syftet med uppdraget är att samlat tillhandahålla information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier.


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Syftet är att ta fram kunskap om området och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. SRHR omfattar bland annat rätten till att bestämma över sin kropp och sexualitet, liksom rätten att slippa diskriminering, sexuella trakasserier och våld.


Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Malmö universitet

Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Malmö universitet har tillsammans lanserat ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi, det vill säga utsatthet som kopplar till föreställningar och strukturer kring kön, genus och sexualitet.

Programmet inkluderar en tvåårig prevalensstudie som undersöker förekomst, orsaker och konsekvenser. Den statistik som kommer ut ur prevalensstudien ska ligga till grund för vidare delstudier och förebyggande åtgärder. Landets övriga lärosäten informeras om och bjuds in till enkätstudien.


Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en myndighet som bland annat ska sprida kunskap om konstnärers sociala villkor, arbetsmiljö och trygghetssystem. I rapporten Konstnärers arbetsmiljö konstaterar myndigheten att branschen är sårbar, 25 procent uppges ha utsatts för diskriminering och 40 procent av dem har avstått från konstnärligt arbete.

Konstnärsnämnden har tagit fram webbverktyget Motverka hat, hot och trakasserier – en vägledning  och satsat på utbildningar om sexuella trakasserier och för ledamöter och personal. De har även arrangerat en konferens i samarbete med Kulturrådet med  #metoo som en del av programmet. Nämnden gav även stöd till konstnärer och illustratörer som skapade serieantologin Draw the line , baserad på berättelser från #metoo. Draw the line är numera också en utställning.


Lunds universitet

Lunds Universitet driver Tellus, ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet. Projektet ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid Lunds universitet.


Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin, att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, får genomslag i länen. De ska stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin, bland annat genom att stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. De driver också en nationell stödtelefon för rådgivning.

Länsstyrelserna har tillsammans med Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid i regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget har sitt ursprung i behov som påtalats i #metoo-upprop representerade av kvinnor i särskild utsatthet.


Polismyndigheten

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken; att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Polisen har bland annat i uppdrag att förbättra polisens arbete med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott, inklusive köp av sexuell tjänst. Myndigheten ska följa arbetet och utveckla myndighetens arbetsmetoder för att utreda dessa brott.


Skolverket

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket har fått mer resurser och ett utökat uppdrag och ska bland annat fördela statsbidrag till organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och arbete mot sexuella trakasserier.

Skolverket har även tagit fram en webbsida och ett webbverktyg som stöd för huvudman, skolledare och skolpersonal i arbetet med att motverka sexuella trakasserier.


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är den myndighet vars verksamhet till största del är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom socialtjänst, sjuk- och hälsovård.

I detta sammanhang ska Socialstyrelsen samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänsten utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget är ett svar på #metoo-uppropen och handlar om att samordna och ge utbildning till socialtjänsten om våldsutsatthet och särskild sårbarhet.


Ungdomsmottagningen online

Ungdomsmottagningen online (UMO) och är en webbplats på svenska för alla mellan 13 och 25 år som erbjuder svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Webbplatsen Youmo har en talande funktion och innehåller delar av UMO på sex olika språk.


Universitetet- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett regeringsuppdrag inom utbildningsområdet. Ett av uppdragen är att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. UHR ska också sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt vad som sker efter att de fått kännedom om misstänkta trakasserier.


Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden och har tagit fram en bred internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin.

Översikten visar hur forskningen definierar sexuella trakasserier och sexualiserat våld, vad forskningen vet om hur många som utsätts för dessa trakasserier i akademin, vilka som utsätts och vilka som utsätter andra för sexuella trakasserier.


Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten utreder en mängd brottstyper, allt från grov organiserad brottslighet till mängdbrott. Myndigheten har granskat och följt upp hur brott i nära relation och sexualbrott utreds.

Senast uppdaterad: 1:45 - 28 aug, 2019