Vem gör vad?

Här hittar du andra myndigheter och organisationer som har fått i uppdrag av regeringen att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier.

Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling som stärker barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Stiftelsen har genomfört kartläggningar av sexuella övergrepp och av våld mot barn, samt ett projekt med syfte att fler utsatta barn ska få stöd och behandling. Stiftelsen sprider information om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp via hemsidan, dagsattprataom.se.

Målgrupperna är barn, föräldrar, yrkesverksamma som arbetar med barn och andra vuxna. Delar av materialet finns översatt till engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja. Till materialet finns även en lärarhandledning.

Webbplatser:

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen har Arbetsmiljöverket fått regeringens uppdrag att ta fram en digital plattform, som klargör lagar och regler kring sexuella trakasserier på arbetet. Myndigheten har också fått ansvar för informationsinsatser till arbetsgivare för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet, och kompetensutveckling för regionala skyddsombud för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på arbetsplatser.

Webbplats:

www.av.se

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens (BO) uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Arbetet med sexuella trakasserier ingår i BO:s målplan under målet Barn som utsätts för våld eller exploatering. BO ska under 2018 uppmärksamma regeringen på de rättighetskränkningar och sexuella trakasserier som barn utsätts för på nätet.

Webbplats:

www.barnombudsmannen.se

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens uppdrag är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten har  även ansvar för brottsskadeersättning, Brottsofferfonden, Kunskapscentrum och regressverksamheten.

Brottsoffermyndigheten ska på uppdrag av regeringen ta fram en webbaserad utbildning med lärarhandledning om innebörden av den nya sexualbrottslagstiftningen samt sprida information om lagstiftningen till relevanta målgrupper. Under hösten 2018 lanseras en kampanj om den nya lagstiftningen. Huvudsaklig målgrupp är unga i åldern 13–25 år och vuxna som möter unga. Genom jämställdhetsintegrering arbetar också Brottsoffermyndigheten med det politiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Webbplatser:

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. DO bevakar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. DO har tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo.

Syftet med uppdraget är att samlat tillhandahålla information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier.

Webbplats:

www.do.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Syftet är att ta fram kunskap om området och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. SRHR omfattar bland annat rätten till att bestämma över sin kropp och sexualitet, och rätten att slippa diskriminering, sexuella trakasserier och våld. Resultatet kommer att presenteras senast under 2019, vetenskapliga artiklar kommer att skrivas och resultatet användas vid Sveriges rapportering till Förenta Nationerna (FN), World Health Organization (WHO) och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Webbplats:

www.folkhalsomyndigheten.se

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en myndighet som bland annat ska sprida kunskap om konstnärernas sociala villkor, arbetsmiljö och trygghetssystem. I rapporten Konstnärers arbetsmiljö konstaterar myndigheten att branschen är sårbar, 25% uppges ha utsatts för diskriminering och 40% av dem ska ha avstått från konstnärligt arbete.

Konstnärsnämnden har tagit fram webbverktyget “Motverka hat, hot och trakasserier – en vägledning”  och satsat på utbildningar om sexuella trakasserier och för ledamöter och personal. De har även arrangerat en konferens i samarbete med Kulturrådet med  #metoo som en del av programmet och gav stöd till konstnärer och illustratörer i serieantologin Draw the line efter #metoo, som också blev en utställning på Kulturhuset i Stockholm.

Webbplats:

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin, att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, får genomslag i länen. De ska stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin, bland annat genom att stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. De driver också en nationell stödtelefon för rådgivning.

Webbplats:

www.lansstyrelsen.se

Polismyndigheten

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Polisen har bland annat i uppdrag att förbättra polisens arbete med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott, inklusive köp av sexuell tjänst. Myndigheten ska följa arbetet och utveckla myndighetens arbetsmetoder för att utreda dessa brott.

Webbplats:

www.polisen.se

Skolverket

Skolverk ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket har fått mer resurser och ett utökat uppdrag och ska bland annat fördela statsbidrag till organisationer för att öka kunskap om sex- och samlevnad, samt förebygga sexuella trakasserier via kompetenshöjande insatser för skolpersonal.

Webbplats:

www.skolverket.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är den myndighet vars verksamhet till största del är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom socialtjänst, sjuk- och hälsovård.

I detta sammanhang ska Socialstyrelsen samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänsten utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget är ett svar på #metoo-uppropen och handlar om att samordna och ge utbildning till socialtjänsten om våldsutsatthet och särskild sårbarhet (funktionsnedsättning, äldre,  prostitution och missbruk/beroende.)

Webbplats:

www.socialstyrelsen.se

Ungdomsmottagningen online

Ungdomsmottagningen online (UMO) och är en webbplats på svenska för alla som är mellan 13 och 25 år som erbjuder svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Webbplatsen Youmo har en talande funktion och innehåller delar av UMO på sex olika språk. Youmo har även en pågående satsning kring bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld och sexuella trakasserier och lagar.

Webbplatser:

Universitetet- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Ett av uppdragen är att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. UHR ska också sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt vad som sker efter att de fått kännedom om misstänkta trakasserier.

Webbplats:

www.uhr.se

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden och har nyligen tagit fram en bred internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin, då man efter #metoo såg att den kunskapen saknades.

Översikten visar hur forskningen definierar sexuella trakasserier och sexualiserat våld, vad forskningen vet om hur många som utsätts för dessa trakasserier i akademin, vilka som utsätts, vilka som utsätter andra för sexuella trakasserier – när, var och varför.

Webbplats:

www.vr.se

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten utreder en mängd brottstyper, allt från grov organiserad brottslighet till mängdbrott. Myndigheten genomför en granskning och rättslig tillsyn för att följa upp hur brott i nära relation och sexualbrott utreds. Just nu ligger stort fokus på den nya sexualbrottslagen och utbildningar för polis och åklagare.

Webbplats:

www.aklagare.se

Senast uppdaterad: 3:04 - 12 Nov, 2018