Sexuella trakasserier på allmän plats

Det är inte ovanligt att flera olika bestämmelser kan aktualiseras när sexuella trakasserier inträffar. Här följer exempel där kränkningar skett på allmän plats, närmare bestämt på internet.
Tre personer ligger på golvet på en matta och surfar på varsin mobil.
Foto: Andrey Popov

Rykten på Instagram

I en dom från Göteborgs tingsrätt från 2013 beskrivs en händelse där två flickor i 15-16 års åldern via sociala medier hade efterlyst skvaller om flickor och unga kvinnor som uppfattades som ”horor” eller ”slampor”. Efter att ha fått stort gensvar publicerade de två flickorna därefter dessa rykten på Instagram.

Av domen framgår att beskrivningarna var grovt kränkande. I många fall hade de drabbade ungdomarna även hängts ut med foto, namn, ålder och bostadsort. Instagramkontot hade några tusen följare och uppgifterna fick en okontrollerad spridning.

Den ena flickan dömdes till ungdomstjänst, den andra till ungdomsvård.

Därutöver tilldömdes de 38 målsägandena ett sammanlagt skadestånd på över en halv miljon kronor. Varje enskild kränkning innebar ett skadestånd på 15 000 kronor.

Vårdnadshavarens skadeståndsansvar för varje enskild händelse var 8 960 kronor.

Hovrätten för västra Sverige fastställde tingsrättens dom i de delar som hade överklagats. Efter förlikningar återstod när målet avgjordes i Högsta domstolen 18 personer. Någon jämkning gjordes inte.

Kommentar till de rättsliga ramarna

Sexuella trakasserier förekommer i författningstext enbart i diskrimineringslagen (2008:567) och i bestämmelser om arbetsmiljö, AFS 1993:17 om kränkande särbehandling.

Hade den beskrivna historien haft anknytning till en arbetsplats eller till skolans verksamhet hade det sannolikt kunnat rubriceras som sexuella trakasserier. Diskrimineringslagen gäller däremot bara inom ett begränsat antal samhällsområden. Vilka det är framgår av lagens andra kapitel.

I Brottsbalken finns inget brott som heter sexuella trakasserier. Trakasserierna via sociala medier skulle däremot kunna rubriceras som förtal (BrB 5 kap. 1 §) eller, som i Instagram-målet, grovt förtal (BrB 5 kap. 2 §).

Även skadeståndsansvar kan aktualiseras. Av 3 kap. 5 § i skadeståndslagen (1972:207) framgår att vårdnadshavare som huvudregel har ett strikt skadeståndsansvar för varje skadehändelse på ett belopp upp till cirka 9000 kronor.

Senast uppdaterad: 12:02 - 28 nov, 2019