För dig som vill veta mer

Här hittar du mer information och material om sexuella trakasserier och dess konsekvenser.

Webbutbildningar

Här finner du olika webbutbildningar kring våld och sexuella trakasserier samt barns utsatthet.

 • Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Gå utbildningen här
 • Schystvardag.nu är en webbutbildning som riktar sig till dig som jobbar i besöksnäringen. Den handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.  Gå utbildningen här
 • Rättegångsskolan är en utbildning för att förbereda dig som utsatts för brott inför en rättegång. Gå utbildningen här
 • Bli ett Schysst stall är en utbildning för arbetsgivare och chefer inom hästnäringen. I utbildningen får du lära dig mer om vad sexuella trakasserier är och vilket ansvar arbetsgivare har. Gå utbildningen här
 • En utbildning som riktar sig till de som studerar eller arbetar på högskola och universitet. Syftet är att utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Gå utbildningen här
 • En sex och samlevnadskurs av Skolverket för grundskolans senare år med fokus på frågor kring jämställdhet, sexualitet, relationer, normer, könsmönster i ämnesundervisning. Gå utbildningen här
 • En grundkurs av Barnombudsmannen om barnkonventionen. Gå utbildningen här

Filmer

Introducerande filmer kring vad sexuella trakasserier är samt hur de kan förebyggas på arbetsplatser.

 • En jurist på Diskrimineringsombudsmannen (DO) pratar om vad trakasserier är. Se filmen här
 • Filmer av DO som visar exempel på sexuella trakasserier och trakasserier. Se filmerna här
 • En film av Partsrådet om hur en kan förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Se filmen här
 • Film där Arbetsmiljöverket beskriver arbetsgivarens ansvar vid sexuella trakasserier. Se filmen här
 • NCK:s utbildningsfilmer som riktar sig till vårdpersonal. Se filmerna här
 • Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram korta filmer om #metoo . Filmerna utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-uppropen från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Se filmerna här
 • En film där organisationen MÄN berättar om samtalsmetoden Lilla rummet. Se filmen här
 • En kampanjfilm av Brottsoffermyndigheten kring samtycke. Se filmen här 
 • Filmad expertintervju från NCK – Vad är sexuella trakasserier och hur kan det förebyggas? Se filmen här

Publikationer

Här finns ett urval av material som behandlar sexuella trakasserier, mäns våld mot kvinnor och barns utsatthet.

Handböcker

Här finns handböcker och checklistor för dig som arbetar med att motverka sexuella trakasserier.

Relaterade publikationer

Syftet med denna rapport är att redovisa arbetet med att, inom ramen för att nå de jämställdhetspolitiska målen, samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.

Rapport  |  Jämställdhet  |  Mäns våld mot kvinnor  |  Sexuella trakasserier  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 oktober 2019.

Rapport  |  Jämställdhet  |  Mäns våld mot kvinnor  |  Sexuella trakasserier  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner
Senast uppdaterad: 10:33 - 01 okt, 2021