För dig som är utbildningsanordnare

Barn, elever och studenter har rätt att skyddas mot trakasserier och sexuella trakasserier. Utbildningsanordnaren är skyldig att utreda påstådda trakasserier och sedan genomföra lämpliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Barn och unga utsätts precis som vuxna för sexuella trakasserier. Det är vanligast att pojkar utsätter flickor, även om både flickor och pojkar blir utsatta och utsätter andra.

Sexuella trakasserier kan vara ovälkomna kommentarer, blickar, meddelanden, bli tafsad på eller bli utsatt för ryktesspridning. Att säga och få höra kränkande ord som har koppling till kön och sexuell läggning är många gånger normaliserat och allmänt accepterat i skolmiljö, vilket innebär att många unga inte definierar det de blivit utsatta för som trakasserier.

Lagar och skolans ansvar

Precis som när vuxna utsätts för sexuella trakasserier kan det vara brottsligt och handlingarna kan falla in under olika bestämmelser i brottsbalken. ​Skolan, som är en arena där barn och unga ofta utsätts för kränkningar, har ett ansvar för att motverka sexuella trakasserier.

Vem är utbildningsanordnare?

Den som ansvarar för utbildningsverksamheten, den så kallade utbildningsanordnaren, är vanligtvis den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen. Till utbildningsområdet räknas förskolor, skolor, universitet och högskolor samt många andra typer av utbildningar, såväl kommunala som privata.

Det ansvaret regleras både i skollagen och läroplanen, samt i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. ​

När gäller utbildningsanordnarens skyldighet att agera?

I enlighet med diskrimineringslagen ska skolan bedriva ett aktivt främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive sexuella trakasserier. Skolan ska också ha riktlinjer och rutiner som klargör hur skolan ska agera om någon känner sig trakasserad och som tydliggör vem eleverna kan vända sig till. Läs mer om detta i Diskrimineringsombudsmannens (DO) informationsblad (öppnas i nytt fönster) och på DO:s webbplats ​(öppnas i nytt fönster).

Skolan har en utrednings- och åtgärdsskyldighet för alla former av trakasserier som uppstår i samband med skolan och det spelar ingen roll om trakasserierna utförs av elever, personal eller en förälder. Dessutom gäller skyldigheten även om kränkningen sker på fritiden eller via nätet om det har negativ påverkan på elevens skolsituation. Detta gäller alltså även trakasserier och sexuella trakasserier som sker i samband med verksamheten, till exempel på vägen till skolan eller i sociala medier. Utredning och åtgärder ska ske även om det pågår en brottsutredning.

Vad gör jag om någon utsätts?

Om du som utbildningsanordnare får kännedom om att trakasserier eller sexuella trakasserier kan ha ägt rum i till exempel förskolan, skolan eller högskolan ska anordnaren först utreda vad som har hänt. Om det visar sig att någon har blivit trakasserad måste du också genomföra åtgärder som syftar till att trakasserierna ska upphöra.

  1. Anmäl till rektor eller huvudman.
  2. Undersök och red ut vad som hänt.
  3. Åtgärda och sätt stopp för trakasserierna.
  4. Följ upp skolans åtgärder.
  5. Dokumentera hela utredningen och genomförda åtgärder.

Läs mer om att utreda och åtgärda sexuella trakasserier på DO:s webbplats

Stöd och verktyg

Här kan du ta del av vägledningar, handböcker, checklistor och tips för arbetet med att motverka sexuella trakasserier.

Senast uppdaterad: 5:06 - 15 apr, 2021