Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Dessa områden lyfts särskilt fram i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Människohandel för sexuella ändamål är att betrakta som en av de värsta formerna av mäns våld mot kvinnor. Människohandel förekommer i många former och flickor, kvinnor, pojkar och män utsätts på olika sätt för den här brottsligheten i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten samordningsansvarig

Sedan den 1 januari 2018 är Jämställdhetsmyndigheten nationellt samordningsansvarig. I ansvaret finns det arbete som ryms i NMT, Nationellt metodstödsteam.

Frågor om prostitution och människohandel är komplexa och behovet av samverkan, rådgivning och stöd till de utsatta är stort. Därför gav regeringen år 2009 Länsstyrelsen i Stockholm ett nationellt samordningsuppdrag för att stärka det svenska arbetet inom området.

Inom ramen för det uppdraget startades det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel, NMT.

Ge bättre skydd för utsatta

NMT består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel och fungerar som en strategisk och operativ resurs för att utveckla och effektivisera samordningen mellan myndigheter och frivilligorganisationer.

Målet är att förebygga prostitution och människohandel för alla ändamål i Sverige. En viktig del i arbetet är att förbättra skyddet för utsatta och öka lagföringen av förövare.

Gå vår nya webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Inom ramen för NMT har det skapats en särskild stödprocess som myndigheterna arbetar utifrån i dessa ärenden. Som en del i den stödprocessen drivs en stödtelefon och ett återvändandeprogram (tillsammans med FN-organet International Organization for Migration). I olika delar av landet finns även så kallade regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som arbetar med att stödja utsatta. NMT erbjuder också stöd och utbildning till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i arbetet med människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har mandat att arbeta mot samtliga former av människohandel. Arbetet mot människohandel för avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte (till exempel utnyttjande inom tiggeri, kriminell verksamhet, etc.) ligger inom Jämställdhetsmyndighetens samordningsansvar.

Misstänker du människohandel?

Ring 020–390 000

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden? NMT, Nationellt metodstödscenter ger operativt stöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. Se NMT:s hemsida för mer information.

Kontakt Jämställdhetsmyndigheten

Mats Paulsson
Senior utredare, prostitution och människohandel
Telefon: 031 392 90 31 alt. 073 056 87 79
E-post: mats.paulsson@jamy.se

Catrin Sandman
Kvalificerad utredare, prostitution och människohandel
Telefon: 072 084 75 59
E-post: catrin.sandman@jamy.se

Sophie Nilsson
Kvalificerad utredare, prostitution och människohandel
Telefon: 070 784 75 01
E-post: sophie.nilsson@jamy.se

Yvonne Karlsson
Kvalificerad utredare, prostitution och människohandel
Telefon: 070 784 74 86
E-post: yvonne.karlsson@jamy.se

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. Regionkoordinatorn fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter för en regionkoordinator består bland annat i att;

  • bistå regionala myndigheter, till exempel polis och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel
  • synka arbetet mot prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som sker på nationell nivå genom kontinuerlig kontakt med den nationella samordnaren mot prostitution och människohandel hos Jämställdhetsmyndigheten
  • länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt instans

Kontaktuppgifter

Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Eva Norlin
eva.norlin@umea.se
0703-284869

Maria Alden
maria.alden@sundsvall.se
0732-752278

Mitt

Västmanland, Gävleborg, Uppsala

Anna Runesson
anna.runesson@vasteras.se
072-1420160

Mikaella Matta Salinas
mikaella.matta-salinas@uppsala.se
018-7278325
072-5844605

Stockholm

Stockholm, Gotland

Jenny Selenius
(Barn & unga)
jenny.selenius@stockholm.se
08-50843726
076-1243726

Elisabet Lundqvist
(Vuxna)
elisabet.lundqvist@stockholm.se
08-50825669
076-1225669

Bergslagen

Dalarna, Värmland och Örebro

Elin Eklöf
elin.eklof@karlstad.se
054-540 85 66

Öst

Jönköping, Sörmland, Östergötland

Charlotte Edman
charlotte.edman@jonkoping.se
036-105347

Lena Pettersson
lena.pettersson2@jonkoping.se
036-105347

Yvonne Magnusson
Linköpings kommun
yvonne.magnusson@linkoping.se
072-5743785

Väst

Västra Götaland, Halland

Åsa Ekman
asa.ekman@socialcentrum.goteborg.se
031-3679331

Emilie Holmström ​​​​​
emilie.holmstrom@socialcentrum.goteborg.se ​​​​​​
031-3679916

Syd

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Johanna Miranda Sköld
johanna.mirandaskold@malmo.se
040-349355
070-8511273

Elin Johansson
elin.johansson@malmo.se
070-8431230

Senast uppdaterad: 3:30 - 08 sep, 2021
  • Prostitution och människohandel