Tredagarskurs på temat våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola en kostnadsfri tredagarskurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Målgrupp:

Programansvariga, studierektorer samt lärare

Kursdatum och innehåll


17 – 18 december och 29 januari:
Föreläsningarna varvas med reflektionsövningar på temat våld i nära relationer och särskild utsatthet för våld. Under det sista kurstillfället arbetar deltagarna i seminarieform med en fortsatt fördjupning på temat särskild utsatthet och hur det är möjligt att utforma undervisningstillfällen, examinationer och kursplaner på temat.

Examination: Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet och en hemtentamen som handlar om att utveckla ett undervisningstillfälle eller en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Undervisande lärare under kursens samtliga tre dagar är Linn Moser Hällen, socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som föreläsare och lärare. Linn är medredaktör till boken Våld i nära relationer – socialt arbete i teori, forskning och praktik.

Dag två deltar Carin Holmberg, fil. Dr. i sociologi som bland annat är medförfattare till böckerna Varför går hon? och Hur går hon?

Kursansvarig och medverkande lärare dag tre är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon bland annat har har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Anmäl dig till kursen här

OBS! Sista dagen för anmälan är 10 december 2019

Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Senast uppdaterad: 10:31 - 08 okt, 2019