Till dig som är ledare och förebild

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett svårt och tabubelagt ämne. Men för att förebygga att flickor och kvinnor fortsätter utsättas måste fler ledare lära sig att prata om det. Din röst kan göra skillnad. Så lär dig prata om könsstympning – även om det känns svårt. Här finns kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att börja.

Här finns information om könsstympning av flickor och kvinnor, och på vilket sätt du som ledare kan bidra till att förebygga könsstympning. Du hittar material som syftar till att stärka och stötta dig i din roll för att våga bryta tystnaden och börja skapa förutsättningar för att inleda samtal med de barn och unga du möter.

Materialet på dessa sidor ska inte betraktas som beprövade metoder utan är tänkta att fungera som ett stöd till dig som är fritidsledare och ledare inom civilsamhället för att skapa förutsättningarna för samtal. Materialet är inte en samtalsguide i hur du pratar om könsstympning av flickor och kvinnor utan fokuserar på den kunskap du som ledare bör ha för att kunna motverka att frågan tystas ner. Sidorna kommer att uppdateras löpande och kompletteras med ny information om vilka aktörer som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor och deras erfarenheter.

Hur vi arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen med ett fokus på fritidsledare och ledare inom civila samhället.

Jämställdhetsmyndigheten fick även i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Även här ska Jämställdhetsmyndigheten sprida relevanta metoder till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Jämställdhetsmyndighetens har tidigare kunnat visa på att:

  • Det finns få konkreta exempel på förebyggande arbete och attityd- och beteendeförändrande arbete mot könsstympning av flickor riktat till unga inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.
  • Målgruppen behöver involveras mer framöver.
  • Information och kampanjer behöver bli bättre på att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt.

Sidorna ska betraktas som ett led i övrigt arbete för att stimulera utvecklingen av förebyggande arbete mot flickor och kvinnor. Initiativ till genomförandet av en fördjupad uppföljning av de verksamheter som har kunnat identifieras är planerad till att slutföras under 2020.

Under fliken ”Ladda ner material” hittar du Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av uppdraget och i december 2020 ska uppdraget slutredovisas.