Vad säger lagen

Könsstympning bryter mot svensk lag

Det finns fyra former av könsstympning av flickor och kvinnor, men alla är ett brott mot svensk lag och mänskliga rättigheter. 1982 infördes en lag (1982:316) som förbjöd könsstympning, Sverige var då det första landet i Europa att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor.

Könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enligt svensk lag sedan år 1982

För personer som lever i Sverige är det även förbjudet att utföra könsstympning utomlands, liksom att vara medveten om, men inte avslöja att en könsstympning kommer att inträffa. Sedan lagen trädde i kraft 1982 har endast två fall lett till fällande domar gällande könsstympning av flickor. Ytterligare en dom har kommit som gällde stämpling till brott.

Från och med den 1 januari 2017 har regeringen beslutat om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin ingår arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som bland annat innehåller barn-, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Agenda 2030 och Barnkonventionen

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Mål 5 gäller jämställdhet och har en rad olika delmål. Ett av delmålen gäller att avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Utöver att vara ett medlemsland som antagit Agenda 2030 har Sverige även fått FN:s konvention om barnets rättigheter som lag sedan den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller ett antal artiklar som tydliggör att könsstympning av flickor är ett brott.

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020

Artikel 3:

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 19:

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Artikel 24:

Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Mål 5 Agenda 2030

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.”

Senast uppdaterad: 11:14 - 08 jun, 2021