Vad är könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor är en sedvänja som genomförs för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet och kroppar. Övergreppet har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till flickors och kvinnors anseende och sexualitet. I vissa länder kan det till exempel vara svårt för en flicka att bli gift om hon inte genomgått könsstympning.

Fler än 200 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade

Unicef uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen har utsatts för någon form av könsstympning. Över 40 miljoner av dessa är flickor under 15 år.

Könsstympning är en mycket gammal sedvänja och tradition utan koppling till någon särskild religion. Det förekommer bland annat inom kristna och muslimska grupper i flera länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern och i Asien.

Oftast utsätts flickor för könsstympning i åldern 4–14 år, men könsstympning sker även på yngre barn och kan också upprepas flera gånger senare i livet.

Fyra former av könsstympning

Könsstympning innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas. Det finns fyra olika former av könsstympning. Vid beskrivning av de olika formerna av könsstympning uppges det att hela eller delar av klitoris skärs bort vilket endast innefattar den del av klitoris som är synlig. Enligt Världshälsoorganisationen WHO klassificeras de enligt nedan:

  1. Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris, bort.
  2. Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre blygdläpparna.
  3. Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för. En liten glipa lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna sippra ut. Kallas även infibulation.
  4. Andra skadliga ingrepp som till exempel prickning (att klitoris sticks med ett vasst föremål), snittning, skrapning eller att man bränner klitoris och omgivande vävnad.

Könsstympning är en gammal sedvänja utan koppling till någon särskild religion

Könsstympning i Sverige

Som ledare i Sverige finns risken att du möter flickor och kvinnor som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Enligt Socialstyrelsen kartläggning från 2015 uppskattades att cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning, varav ungefär 7 000 är flickor under 18 år. Mörkertalet tros dock vara stort och bland de som är aktiva inom frågan väntas nya undersökningar visa betydligt högre siffror.

De största grupperna av flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning kommer främst från länder som Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia.

I en rapport från Socialstyrelsen om vården av könsstympade flickor och kvinnor (2020) framgår det att cirka 5000 kvinnor med diagnos könsstympning har sökt vård inom specialist- eller förlossningsvården i Sverige från 2012 till 2018. 97 procent av kvinnorna kommer ursprungligen från ett afrikanskt land och 87 procent är mellan 18 och 39 år gamla. Under 2018 har 52 könsstympade flickor i åldern 0 till 17 år sökt vård och fått en diagnos. Det är cirka 10 flickor som är födda i Sverige som har sökt vård och fått en diagnos kopplat till könsstympning under åren 2012 till 2018.

Senast uppdaterad: 11:09 - 08 jun, 2021