Förebyggande arbete

Genom att använda dig av din roll som ledare kan du vara med och främja samtal kring svåra frågor. Du har möjligheten att arbeta förebyggande genom normbildning och attitydförändring som kan stärka flickor och kvinnors rättigheter.

Könsstympning av flickor och kvinnor är inte endast ett övergrepp mot flickor och kvinnors kroppsliga integritet utan även en fråga att diskutera ur flera olika perspektiv. Att diskutera jämställdhet, barnkonventionen och mänskliga rättigheter är ett sätt att placera frågan i ett större sammanhang som belyser flera olika utgångspunkter till varför könsstympning är en skadlig sedvänja som ska förebyggas och upphöra.

Kom ihåg att inkludera pojkar och män i samtalet!

För att förebygga och skapa förändring krävs att fler än bara de som utsatts eller riskerar att utsättas inkluderas i samtalet. Det är därför viktigt att inte glömma att inkludera även pojkar och män i samtalet. Arbetet med pojkar och män har både nationellt och internationellt identifierats som ett område som särskilt behöver utvecklas. Könsstympning av flickor och kvinnor betraktas i många miljöer vara en fråga som inte berör pojkar och män. Ofta tas beslutet av kvinnorna och det är endast flickor och kvinnor som närvarar vid utförandet av en könsstympning. Det är därför viktigt att närma sig frågan ur ett perspektiv av att pojkar och män är avgörande för att den skadliga sedvänjan kan få ett stopp men kanske sällan eller aldrig tidigare har diskuterat frågan eller fått kunskap om vad könsstympning är eller har för konsekvenser. Förbered därför samtal som utgår ifrån att belysa pojkar och män om frågan för att sedan diskutera hur pojkar och män kan bidra till att förebygga att flickor och kvinnor utsätts.

Att bedriva ett verkningsfullt och långsiktigt förebyggande arbete kräver att det finns kunskap, information och vetskap om vart en vänder sig vid behov. Detta kan du som ledare se till att upplysa de målgrupperna du möter om. Genom att ha information och material tillgängligt i era lokaler kan du minska avståndet mellan att våga fråga och prata om problemet. Under fliken ”Ladda ner material” hittar du material som kan vara lämpligt att ha tillgängligt i era lokaler.

När du som ledare är modig och står stadigt genom att lyfta frågan på ett inkluderande sätt, kommer detta kunna ha en effekt på den miljön du skapar för de unga du möter.

Dina bästa argument

Som ledare har du ett ansvar att informera, upplysa och visa att det finns vuxna som kan och vill bryta tystnaden kring könsstympning. Men det kan vara tryggt med några enkla huvudargument att bära med sig. 

Könsstympning av flickor och kvinnor… 

 • …stöds inte i någon religion. 
 • …är en skadlig sedvänja som innebär livslångt lidande för många som utsätts. 
 • …är ett brott enligt svensk lag och internationella konventioner. 
 • …har inga medicinska fördelar
 • …är ett övergrepp mot kvinnors och flickors kroppsliga integritet och mänskliga rättigheter 
 1. Bygg förtroende
 2. Bryt tabun kring könsstympning
 3. Skapa ett tryggt samtalsklimat
 4. Utbilda och informera dig själv och andra
 5. Lyft frågan flera gånger
 6. Placera frågan i ett större sammanhang
 7. Glöm inte pojkar och män