Webbinarier om covid-19 och våldsutsatthet

Jämställdhetsmyndigheten har som en del av regeringsuppdraget om covid-19 och våldsutsatthet hittills genomfört två webbinarium. Det första rörde covid-19 och mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på vuxna. Det andra webbinariet hade fokus på våld mot barn under pandemin. I de två samtalen medverkade representanter från olika nationella och regionala myndigheter och organisationer som arbetar inom området.

Syftet med webbinarierna är att lyfta olika perspektiv och viktiga aspekter för kommuners arbete inom området. Detta är en viktig del i Jämställdhetsmyndighetens arbete med att ta fram och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner att nå ut med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kommuner kan få kontakt med våldsutsatta personer.

Den tredje webbinariet kommer att live-sändas den 28 september mellan klockan 14.00-15.30. Paneldeltagare kommer att bestå av representanter från fem kommuner som ska presentera sitt arbete och sina åtgärder inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck till följd av pandemin.  Det kommer finnas en möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna i chatten. Syftet med det tredje webbinariet är att goda exempel på konkreta arbetssätt och förändringar av verksamheten som kan effektivisera en kommuns möjlighet att synliggöra och tillgodose alla våldsutsatta personers behov av stöd och skydd.

Webbinarium om våldsutsatta i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Socialstyrelsen, NCK, SKR, Unizon och Roks som får svara på frågor om deras upplevelser av covid-19-pandemins påverkan på våldsutsatthet. Panelen konstaterar att det är väldigt skilda bilder som ges om huruvida våldet har ökat eller minskat beroende på vem man frågar. Se webbinariet nedan.

Webbinarium om våldsutsatta barn i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Barnafrid, Länsstyrelsen Skåne, Ecpat och Bris som får svara på frågor angående deras upplevelser av covid-19 pandemins påverkan på barns våldsutsatthet. Panelen konstaterar också i detta webbinarium att det är väldigt skilda bilder som ges angående ökning/minskning, och att alla är överens om att det är för tidigt för att dra några slutsatser i förhållande till pandemin. Panelen diskuterar om kommuners ansvar och behovet att utveckla arbetet och kunskapen inom hela verksamheten för att kunna bemöta barn som utsatts för eller som har upplevt våld. Se webbinariet nedan.

Senast uppdaterad: 2:04 - 16 sep, 2020
  • Mäns våld mot kvinnor