Myndigheter som arbetar övergripande mot covid-19

På denna sida finns samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer som arbetar övergripande med frågor som rör covid-19 och våldsutsatthet.

Sidan uppdateras löpande

MYNDIGHETER MED ÖVERGRIPANDE ANSVAR

I Sverige har tre myndigheter ett övergripande ansvar inom området covid-19. De är Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen.

MYNDIGHETER INOM VÅLDSOMRÅDET

 • Nationellt centrum för kvinnofrid
  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
  Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrids hemsida
  Kvinnofridslinjen
  NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen på regeringens uppdrag. Hit kan kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld ringa för att få råd och stöd. Även närstående och personal som i sitt yrke möter våldsutsatta är välkomna att höra av sig.
  Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50.
  Mer information om Kvinnofridslinjen
  Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida
  Läs mer om webbutbildning om våld i nära relationer
  Webbstöd för kommuner
  NCK har tagit fram ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  Läs mer om metodstödet här
 • Barnafrid
  Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping.
  Läs mer på Barnafrids hemsida
 • Polismyndigheten
  Polismyndigheten har startat kampanjen #komtilloss, om brott i nära relation. Polismyndighetens strategi fram till 2024 omfattar en satsning för särskilt utsatta brottsoffer. Som en del i denna prioritering genomför polisen en informationskampanj för att få fler att kontakta polisen om man är utsatt eller misstänker att någon annan är utsatt för brott i nära relation. Kampanjen riktar sig till brottsoffer och vittnen och ska tydliggöra att våld, hot och kränkningar i nära relationer är allvarliga brott.
  Läs mer på Polisymyndighetens hemsida

KOMPETENSCENTRUM

Tre särskilda kompetensteam eller motsvarande finns inom området hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelsen Östergötland), prostitution och människohandel (Jämställdhetsmyndigheten) och våldsbejakande extremism (Centrum för våldsbejakande extremism).

 • Länsstyrelsen Östergötland
  Länsstyrelsen Östergötland har haft uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck sedan år 2005. Regeringen gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag 2013 att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
  Nationella Kompetensteamets stödtelefon ska möta yrkesverksammas behov av rådgivning. Telefontider är kl. 8-16.
  Telefonnummer: 010-223 57 60.
  Läs mer på hedersfortryck.se
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens olika områden. Myndigheten har samordningsansvar inom den nationella strategin och ett tjugotal uppdrag inom hela våldsområdet. Jämställdhetsmyndigheten har även det nationella samordningsansvaret inom prostitution och människohandel. Myndigheten leder Nationella Metodstödsteamet (NMT) mot prostitution och människohandel och ansvarar för den särskilda Stödtelefonen: 020-390 000.
  Läs mer på NMT:s hemsida
 • Centrum för våldsbejakande extremism
  Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat på Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Telefon: 08-527 44 290
  Läs mer på Centrum för våldsbejakande extremisms hemsida
Senast uppdaterad: 12:39 - 11 jun, 2021
 • Covid-19