Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck

Sammanfattning:

Jämställdhetsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva metoder och arbetssätt för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext. Som ett led i detta metodutvecklingsarbete arrangerade myndigheten ett internationellt expertmöte i november 2018. Syftet med mötet var att samla nationella och internationella erfarenheter av våldsförebyggande arbete med målgruppen.

”Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck” är Jämställdhetsmyndighetens dokumentation från mötet, och syftar till att inspirera och stimulera till vidare arbete inom det våldspreventiva arbetet. Magasinet vänder sig till yrkesverksamma som möter målgruppen och till aktörer som engagerar sig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.