Vad är jämställdhetspolitik?

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

I Sverige finns en lång tradition av att arbeta med jämställdhet. Ända sedan 1970-talet har frågorna om jämställdhet varit viktiga i samhällsdebatten. Jämställdhetsarbetet rör bland annat frågor om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 2016 bestämde riksdag och regeringen att lägga till sex delmål under det övergripande målet:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning.
  4. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet. Kvinnor och män ska också få möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa. De ska också erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Senast uppdaterad: 10:21 - 28 aug, 2019