Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa (2021:7)

Styrning, organisering och värdering av arbete på en segregerad arbetsmarknad

Jämställdhetsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2020 (ändringsbeslut 2020-10-29) i uppdrag att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204). Redovisningen ska utformas så att den kan ligga till grund för forskning.
Denna rapport, i form av en kunskapsöversikt, är en del av Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget. Studien har genomförts på Jämställdhetsmyndighetens uppdrag av professor emerita Annika Härenstam vid Stockholms universitet och Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och Institutet för stressmedicin i Göteborg. Underlaget kommer att ligga till grund för Jämställdhetsmyndighetens fortsatta analys- och uppföljningsarbete av de jämställdhetspolitiska delmålen.
Rapportförfattarna ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa (2021:7)

Publicerad: 2021-02-19
Senast uppdaterad: 5:51 - 19 feb, 2021