Hatet skrämmer till tystnad – om kvinnliga journalisters utsatthet

I en fungerande demokrati uttrycker sig journalister fritt, utan oro för repressalier eller konsekvenser för privatlivet. Så är det inte i Sverige idag. I detta seminarium lyfter vi det faktum att kvinnliga journalister tystnar eller undviker vissa ämnen till följd av för hat och hot i arbetet. Vad innebär det för individen och för samhället i stort?

Medverkande:
Oscar Björkenfeldt, Lunds universitet
Amina Manzoor, medicinjournalist
Line Säll, Jämställdhetsmyndigheten
Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

Moderator: Hanna Andersson, Fojo

Jämställt på pappret men hur ser det ut i verkligheten?

Ett panelsamtal om jämställdhet som ett förändringsarbete i universitetsvärlden. Aktuell forskning visar att jämställdhet å ena sidan är en välintegrerad del inom forskning och högre utbildning, men å andra sidan skapas nya former av ojämställdhet. Fokus för panelsamtalet ligger på inkluderande kultur, värderingar, värdegrundsarbete, akademisk frihet och akademiskt ansvar.

Medverkande:
Anna Wahl, professor och vice rektor, KTH
Johann Packendorff, professor, KTH
Monica Lindgren, professor, KTH
Eva Källhammer, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten

Spridningsseminarium om ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Innehåll

Under seminariet presenteras en aktuell kartläggning av omfattningen av prostitution och människohandel i Sverige, som är gjord av Göteborgs Universitet och företaget Glykol. FoU Väst presenterar sin utvärdering av arbetet med behandling för köpare av sexuella tjänster (KAST) i Göteborg. Under seminariet får du ta del av Jämställdhetsmyndighetens nya webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Myndigheten delar även exempel kring förebyggande insatser, myndighetssamverkan och stödmaterial för att stärka arbetet inom området.

Varmt välkomna!

PROGRAM

09.00              Jämställdhetsmyndigheten hälsar välkommen
Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör

09.10               Ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel
Jämställdhetsmyndigheten presenterar sitt arbete och ger exempel på stöd till dig som yrkesverksam

09.30              Omfattningskartläggning av prostitution i Sverige
Annelie de Cabo och Anna Hall, Göteborgs Universitet

PAUS – 10.00- 10.10

10.10             Omfattningskartläggningen, fortsättning.

10.40               Försäljning av sexuella tjänster via internetannonser
Martin Lindqvist och Peder Söderlind, Glykol AB

PAUS – 11.00 – 11.10

11.10                 Behandling och stöd till män som köper sex
Utvärdering av KAST-mottagningen i Göteborg
Jenny Rangmar, FoU Väst Göteborgsregionen

11.30                Panelsamtal och möjlighet till frågor

11.50                Arbetet framåt

12.00             Seminariet avslutas

Så leder det ojämställda arbetslivet till psykisk ohälsa

Psykosociala besvär står för en ansenlig del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige.  De är en starkt bidragande och ökande orsak till sjukskrivningar. Kvinnors risk att bli sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa är drygt 40 procent högre än mäns, vilket antas ha både arbets- och privatrelaterade orsaker. Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden innebär att försämringar i en sektor som sysselsätter många kvinnor kommer att få stort utslag på kvinnors ohälsa. Kvinnor står också fortfarande för huvuddelen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor är dessutom en grupp som utsätts för olika former av diskriminering och trakasserier i arbetslivet.

Kan kvinnors högre sjukskrivningstal i psykisk diagnos förklaras av att kvinnor har sämre villkor på arbetsmarknaden? Är det en fråga om politisk styrning och hur arbetsmarknaden är organiserad? På vilket sätt understödjer kulturer på arbetsplatser ojämställdhet och ohälsa? Hur påverkar diskriminering och trakasserier människors hälsa? Vad innebär kvinnors dubbelbelastning av betalt och obetalt arbete för andelen sjukskrivningar? Vad kan begreppet trippelbelastning bidra med i problemförståelsen?

Under seminariet presenteras och diskuteras forskning som tar upp olika aspekter av arbete, ojämställdhet samt psykisk ohälsa. Dels presenteras vad vi vet i dag, dels vilken ny kunskap, forskning och typ av analyser som det finns behov av framöver för att bättre förstå och lösa problemen.

Jämställdhetsmyndigheten har haft regeringens uppdrag att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och kvinnors psykiska ohälsa. Fokus skulle särskilt ligga på kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. I uppdraget ingick också att kartlägga nordisk forskning om sambandet mellan obetalt arbete, familjeliv och sjukfrånvaro. Myndigheten har redovisat uppdraget genom forskningsrapporter som kommer att presenteras och diskuteras vid seminariet.

Medverkande forskare:

Efter forskningspresentationerna diskuteras ämnet av en panel bestående av forskarna samt:

 • Lidija Kolouh-Söderlund, forskningssekreterare och programansvarig Psykisk hälsa, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Robert Ljung, processledande analytiker, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Lise Bergh, ordförande i Kommissionen för jämställda livsinkomster
 • Fredrik Bondestam, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
 • Diana Persson, utredare och fil.dr. psykologi, Afa försäkring
 • Ulrika Husmark, professionsanalytiker, fackförbundet Akavia
 • Hedvig Söderlund, professor i psykologi och författare till ”Den utbrända hjärnforskaren”

CSW65 Side Event: Changing norms, promoting rights. The power and impact of conventions

The webinar will further explore the practical implementation and impact of these norms and standards for greater protection and support, for improved legislation, policies, services and the discourse on the violence women and girls experience and how they are supported and empowered.

Main organizer and co-organizers:
Sweden, Montenegro (tbc), Council of Europe and Promundo

Opening remarks by:
Ms Karin Strandås, State Secretary to Minister for Gender Equality, Sweden

Moderated by Ms Lenita Freidenvall, Deputy Director, Ministry of Employment, Sweden

Technical presentations:
Ms Iris Luarasi, 1st Vice-President of GREVIO;
Mr Mikael Thörn, Senior Advisor, Dept. for National Strategy on Men’s Violence against    Women. Swedish Gender Equality Agency;
Ms Ivana Mašanović, Director of Department, Ministry of Justice, Human and Minority Rights Montenegro;
Ms Clara Berglund, Secretary General, Swedish Women’s Lobby;
Mr Gary Barker, Founder and CEO, Promundo.

Closing remarks:
Ms. Claudia Luciani, Director of the Human Dignity, Equality and Governance, Council of Europe

CSW65 Side Event: Delivering on women’s economic empowerment and rights

Main organizer and co-organizers:
Government of Sweden and South Korea, World Bank and OECD

Opening remarks
H.E Märta Stenevi, Minister for Gender Equality (Sweden); and
H.E. Chung Young-ai, Minister of Gender Equality and Family, (Republic of Korea)

Moderated by Ms Lena Ag, Director General, Swedish Gender Equality Agency

Technical presentations:
Ms Lise Bergh, Commissioner, Government Commission on Gender Equitable Life Income;
Dr Tackmeon Yi, Senior Research Fellow, Korean Women’s Development Institute;
Mr Christian Berg, CEO, AllBright Foundation, Germany;
Ms Karen Grown, Global Director of Gender, World Bank;
Ms Joanna Maycock, Secretary General of European Women’s Lobby.

Closing remarks,
Mr Angel Gurría, Secretary-General OECD

CSW65 Side Event: Generating empowerment, empowering generations – Rights and leadership through comprehensive sexuality education

How CSE promotes sexual and reproductive health and rights, equips girls and boys with the knowledge, skills, attitudes, and values to protect their rights to bodily integrity, their well-being and dignity, as well as develop respectful social relationships.

CSE as pivotal in in addressing gender and social norms and promoting the rights of women and girls in their path for leadership.

Opportunities for further development of this field will be shared by governments, UN agencies, the EU Commission, civil society and youth organisations.

Moderator: Ms. Lena Ag, Director General, Swedish Gender Equality Agency

Opening remarks:
H.E. Märta Stenevi, Minister for Gender Equality (Sweden); and
Ms Helena Dalli, EU Commissioner for Equality.

Technical presentations:
Mr Christopher Castle, Chief of Section for Education and Health, UNESCO;
Ms Teresa Fernandez-Long, Director of Education, Swedish National Agency for Education;
Mr Hans Linde, Chairperson, Swedish Association for Sexuality Education (RFSU);
Ms Priscilla Nyaaba, Executive Director, Youth Harvest Foundation, Ghana.

Webbinarium: Räknas allt våld?

För att belysa hur våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och brottsförebyggande arbete kan komplettera och förstärka varandra har Brå samlat till ett frukostmöte på Brå som också webbsänds. Då kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att berätta om sina erfarenheter av att utveckla våldsförebyggande arbete i några av Sveriges minsta kommuner. Dessutom kommer Polisregion Mitt att presentera en analysmodell för hur våld i hus och hem kan kartläggas och därmed bli en del av kommunens och polisens systematiska brottsförebyggande arbete. Utgångspunkt för diskussionerna är handboken Inget att vänta på som just nu revideras av Jämställdhetsmyndigheten, Unizon och Män samt Brås bok Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Webbinariet kommer både att direktsändas och finnas tillgängligt i efterhand på Brås hemsida.

Deltagare i panelen:

 • Evelina Skog, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Malin Wiktoreng, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Anders Östlund, analytiker, Polismyndigheten Region Mitt

Moderator för paneldiskussionen: Karin Svanberg, enhetschef på Brå

 

Seminarium Bokmässan: Universiteten i kölvattnet av #metoo

Medverkande: Ulrika Helldén, Karolinska Institutet, Maja Lundqvist, Nationella sekretariatet för genusforskning, Lisa Lindström och Ida-Maria Linder, båda Jämställdhetsmyndigheten. Moderator: Bosse Parbring, Jämställdhetsmyndigheten

Viktig information!

Tänk på att du behöver Bokmässans Entrébiljett, Guldkort eller Seminariekort för att ta del av detta seminarium.

Läs mer och köp din biljett via Bokmässans hemsida här!